มติเอกฉันท์ 7:0 คตง.เลือกประจักษ์ บุญยัง นั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯสตง.

พล.อ.ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 16 พ.ย. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ 3 ต.ค. 2560 ประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 23/2560 และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 25/2560 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีผู้เข้ารับการสรรหาจำนวน 18 คน

 

ผลการลงคะแนนเสียงของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้เลือก นายประจักษ์ บุญยัง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (7 : 0) เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และจะได้เสนอชื่อต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

 

สำหรับประวัตินายประจักษ์ บุญยัง จบการศึกษาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ,พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประสบการณ์การทำงาน นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 9 ชช. สำนักงานตรวจสอบดำเนินงานที่ 1 ,ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบดำเนินงานที่ 1 ,ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 2 ,ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ,ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line


ติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
กนกวรรณ โอวาส


HASTAG : ผู้ว่าสตง.  คตง.  สตง. 

ติดตามข่าวอื่นๆ