อย่าเอามันส์ เจอคุกแน่ ใบกำกับภาษีปลอม!!

ติดตาม เพจ Richman can do

กรมสรรพากร เปิดเผยผ่านเอกสารเผยแพร่ว่า ตามที่มีการเผยแพร่ ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียว่า ต้องการซื้อใบกำกับภาษีจากผู้ที่ซื้อสินค้า แต่ไม่ได้นำไปใช้ลดหย่อนภาษีให้เอามาขายได้ โดยจะมีค่าตอบแทนให้จำนวนหนึ่ง นั้น 

ขอแจ้งให้ทราบว่า การประกาศซื้อ-ขายใบกำกับภาษีดังกล่าวข้างต้นเป็นเรื่องที่มีความผิดทางกฎหมาย โดยผู้นำใบกำกับภาษีดังกล่าวไปใช้จะได้รับโทษทางอาญาตามมาตรา 90/4(7) แห่งประมวลรัษฎากร มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท และรับโทษทางแพ่ง ต้องรับผิดเบี้ยปรับสองเท่าของเงินภาษี ตามมาตรา 89(7) และเสียเงินเพิ่ม ตามมาตรา 89/1 อีกด้วย จึงขอเตือนให้ยุติการกระทำดังกล่าว และกรมสรรพากรจะดำเนินการติดตามตรวจสอบเพื่อหาผู้กระทำความผิดโดยเข้มงวดต่อไป       

 ทั้งนี้ หากผู้เสียภาษีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกพื้นที่ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD  Intelligence  Center)  โทร. 1161


ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เพจเฟซบุ๊ก TaxBugnoms ได้เผยแพร่รูปภาพที่มีคนโพสต์ไปยังกลุ่มเฟซบุ๊กแห่งหนึ่งเพื่อประกาศว่า ตนเองต้องการที่จะซื้อใบกำกับภาษี จำนวน 15,000 บาท 2 ใบ ซื้อใบละ 200 บาท สำหรับคนที่มีแผนจะซื้อของอยู่แล้ว แต่ไม่ได้ใช้ลดหย่อนภาษี สามารถนำมาขายต่อให้ตนได้ 
จากกรณีที่รัฐบาลได้ออกมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2560 หรือมาตรการ "ช็อปช่วยชาติ" กำหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2560 ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท 
 ผู้มีเงินได้ต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการและชำระราคาค่าสินค้าหรือค่าบริการในช่วงเวลาดังกล่าวและต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าหรือรับบริการเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร 
การซื้อสินค้าหรือรับบริการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็นการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในประเทศหรือบริการเพื่อใช้ในประเทศเท่านั้น และต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 แต่สินค้านั้น ไม่รวมถึงการซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ น้ ามัน ก๊าซส าหรับเติมยานพาหนะ และการบริการนั้นไม่รวมถึงการจ่ายค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์การจ่ายค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

 ข้อมูลจาก : facebook.TaxBugnoms , มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2560
 
 


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
บุษบา ศรีลาปัง


HASTAG : RSP  SAWAD  SCB  Richman can do  ตลาดหุ้น 

ติดตามข่าวอื่นๆ