ตลท.เอาจริง! 3 หุ้นร้อน เข้าข่ายถูกเพิกถอน

ติดตามรายละเอียดเพจ Richman can do 

วันที่/เวลา 14 พ.ย. 2560 08:45:09
หัวข้อข่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศให้ IFEC, KC และ POLAR เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเนื่องจากนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ล่าช้า
 เกินกว่า 180 วัน
หลักทรัพย์ SET
แหล่งข่าว SET
       การขึ้นเครื่องหมาย                                    
เรื่อง    : การขึ้นเครื่องหมาย NC

ชื่อย่อหลักทรัพย์                                     
  - บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC)
  - บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (KC)
  - บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR)
ขึ้นเครื่องหมาย    : NC
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย   : 14 พ.ย. 2560
เหตุผล  :บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์กรณีนำส่งงบการเงิน                                             
  ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ล่าช้าเกินกว่า 180 วัน
หมายเหตุ  :ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศให้ IFEC, KC  และ POLAR เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเนื่องจากนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1  
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ล่าช้า เกินกว่า 180 วัน


ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดนโยบายการประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ต้องแก้ไขคุณสมบัติในการเป็นบริษัท
จดทะเบียน กรณีบริษัทจดทะเบียนนำส่งงบการเงินล่าช้าเกินกว่า 180 วัน 
เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเร่งปรับปรุงระบบการควบคุมภายในและระบบบัญชี
รวมทั้งกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีประสิทธิผล โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่นำส่งงบการเงินล่าช้าเป็นเวลานานติดต่อกันเกินกว่า 180 วัน
ซึ่งบริษัทดังกล่าวจะต้องแก้ไขคุณสมบัติในการเป็นบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวมิฉะนั้นอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์
จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามความในข้อ 9(3) และ 9(5) แห่งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง
การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 นั้น

บัดนี้ครบกำหนดระยะเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดย บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ 
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC), บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (KC)  และบริษัท โพลาริส
แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR) ยังมิได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งล่าช้าเป็นเวลาเกินกว่า 180 วัน
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ฉบับดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ

จึงดำเนินการดังนี้

1. ประกาศว่าหลักทรัพย์ของ IFEC, KC และ POLAR เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน พร้อมทั้งขึ้นเครื่องหมาย NC 
(Non-Compliance)
เพื่อกำกับไว้ให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 และยังคงขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension)ห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไป
2. IFEC, KC และ POLAR สามารถดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป 
โดยเร่งนำส่งงบการเงินดังกล่าวโดยเร็วและไม่เกินกว่า 180 วัน นับแต่วันประกาศเข้าเกณฑ์อาจถูกเพิกถอน
โดยบริษัทสามารถขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาพ้นเหตุแห่งการเพิกถอน
เมื่อบริษัทสามารถนำส่งงบการเงินภายในเวลาที่กำหนด 2
งวดติดต่อกันภายหลังจากที่ได้นำส่งงบการเงินงวดที่ล่าช้าครบถ้วน
และรายงานของผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นรายงานประเภทใดประเภทหนึ่งดังนี้
2.1 ผู้สอบบัญชีเสนอรายงานแบบมีเงื่อนไขเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนมีข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในหรือระบบ
บัญชีไม่สมบูรณ์ หรือบริษัทจดทะเบียนไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
2.2 ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินกรณีถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระทำหรือไม่กระทำของบริษัทหรือผู้บริหาร
2.3 ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ : ปัจจุบัน IFEC, KC และ POLAR ยังไม่ได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
2560มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามกำหนดด้วย


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
บุษบา ศรีลาปัง


HASTAG : Richman can do  หุ้นSAWAD  ตลาดหุ้น  โบรกเกอร์  ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ติดตามข่าวอื่นๆ