ใครเคยเห็น ใครเคยมีบ้าง!! มาดูกันเปิดภาพธนบัตร ชนิดราคา 50 บาท ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

รวบรวมภาพธนบัตรที่ระลึกและธนบัตรหมุนเวียน ชนิดราคา 50 บาท รูปแบบต่าง ๆ ที่เคยจัดพิมพ์ขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้คนไทยได้ชื่นชม และลูกหลานที่ไม่เคยเห็น...

          ก่อนอื่นเลยประเทศไทยเริ่มมีการใช้ธนบัตรครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีธนบัตรรูปแบบต่าง ๆ ผลิตออกมาหลายต่อหลายครั้ง ไม่ว่าจะเพื่อใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ หรือเป็นธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ จึงมีนักสะสมธนบัตรและคนไทยจำนวนมาก นิยมเก็บสะสมธนบัตรชนิดต่าง ๆ ไว้เป็นที่ระลึก และให้ลูกให้หลานได้ศึกษา

           โดยเฉพาะธนบัตร ชนิดราคา 50 บาท ที่ได้รับความนิยมสูงในการเก็บสะสม เนื่องจากถูกจัดพิมพ์ออกมาไม่บ่อยครั้งนัก เมื่อเทียบกับธนบัตรชนิดราคาอื่น ๆ ซึ่งธนบัตร 50 บาท มีการผลิตออกมาทั้งเป็นธนบัตรหมุนเวียนและธนบัตรที่ระลึก รวมทั้งสิ้น 9 รูปแบบด้วยกัน กระปุกดอทคอมจึงได้รวบรวมธนบัตร 50 บาท ที่ได้จัดพิมพ์ออกมาเผยแพร่เพื่อให้คนไทยได้ชื่นชมกัน

ธนบัตรหมุนเวียน

          มีการจัดพิมพ์ธนบัตร ชนิดราคา 50 บาท เพื่อใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งหมด 5 รูปแบบ ประกอบด้วย

 

 

1. ธนบัตรหมุนเวียนแบบที่ 1 พ.ศ. 2445

       เป็นธนบัตรไทยที่จัดพิมพ์ออกใช้ชุดแรก ซึ่งเริ่มทยอยออกใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2445 ในสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงรัชกาลที่ 6 โดยเป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าเพียงด้านเดียว จึงเรียกว่า "ธนบัตรหน้าเดียว" พิมพ์ที่บริษัท โทมัส เดอ ลา รู จำกัด (THOMAS DE LA RUE & COMPANY LIMITED) ประเทศอังกฤษ

 

2. ธนบัตรหมุนเวียนแบบที่ 7 พ.ศ. 2488

          เริ่มออกใช้เมื่อปี พ.ศ. 2488 เป็นธนบัตรชุดที่พิมพ์ที่โรงพิมพ์เอกชนหลายแห่งในประเทศ โดยมีการแยกพิมพ์ตัวธนบัตร หมวดหมายเลข และลายเซ็นคนละโรงพิมพ์กัน ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปควบคุมดูแลการพิมพ์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ในช่วงปีที่พิมพ์ธนบัตรชุดนี้ยังตรงกับช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งกระดาษและหมึกพิมพ์มีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้นคุณภาพและสีของธนบัตรจึงไม่ดีเท่าที่ควร อีกทั้งยังมีขนาดเล็กกว่าธนบัตรทั่ว ๆ ไปในขณะนั้น ทำให้มีบางคนเรียกธนบัตรรุ่นนี้ว่า "แบงก์จิ๋ว" หรือ แบงก์ขนมโก๋"

3. ธนบัตรหมุนเวียนแบบที่ 13 พ.ศ. 2528

          เริ่มออกใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2530 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี จึงมีการนำภาพเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่สำคัญ ๆ นับแต่แรกสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง จนไปถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยมาเป็นภาพประธานด้านหลัง

รายละเอียดธนบัตรแบบที่ 13 ชนิดราคา 50 บาท

          ภาพประธานด้านหน้า : พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเครื่องแบบจอมทัพ ทรงฉลองพระองค์ครุย  
          
          ภาพประธานด้านหลัง : พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารรัฐสภา และพระที่นั่งอนันตสมาคม

 

 


4. ธนบัตรหมุนเวียนแบบที่ 15 พ.ศ. 2540

          เป็นธนบัตรรุ่นที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งผลิตออกมาเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งพระราชวงศ์จักรีที่ทรงพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ และธนบัตรแบบที่ 15 ถือเป็นรุ่นแรกที่เริ่มปรับขนาดความกว้างของธนบัตรให้เท่ากันทุกชนิดราคา เพื่อความสะดวกในการพกพา โดยมีการเริ่มใช้ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2540

รายละเอียดธนบัตรแบบที่ 15 ชนิดราคา 50 บาท
          
          ภาพประธานด้านหน้า : พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเครื่องแบบจอมทัพ 
          
          ภาพประธานด้านหลัง : พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาพลูกโลกดาว กล้องโทรทรรศน์ และภาพพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม 

 

5. ธนบัตรหมุนเวียนแบบที่ 16 พ.ศ. 2555

          เป็นธนบัตรหมุนเวียนแบบล่าสุดที่ใช้ในปัจจุบัน มีจุดมุ่งหมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติ เริ่มออกใช้ครั้งแรกวันที่ 18 มกราคม 2555

รายละเอียดธนบัตรแบบที่ 16 ชนิดราคา 50 บาท 
 

         ภาพประธานด้านหน้า : พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์

          ภาพประธานด้านหลัง : พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงหลั่งทักษิโณทก ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ทรงพระแสงดาบ นำทหารเข้าตีค่ายพม่า พระบรมราชานุสาวรีย์ ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ และพระเจดีย์ชัยมงคล วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ธนบัตรที่ระลึก

 

สำหรับธนบัตรที่ระลึก ชนิดราคา 50 บาท ได้จัดพิมพ์ออกมาเนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ทั้งสิ้น 4 ครั้งด้วยกัน ได้แก่
 
1. ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา พ.ศ. 2533

 เป็นธนบัตรที่ระลึกชุดที่มีลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับธนบัตรหมุนเวียน ชนิดราคา 50 บาท แบบ 13 ต่างกันที่ลายน้ำเป็นพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คู่กับเลขไทย ๙๐ ซึ่งมีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ ใต้ลายน้ำมีคำว่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๙๐ พรรษา

 

2. ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พ.ศ. 2539

 เป็นธนบัตรที่ระลึกแบบพิเศษที่พิมพ์บนวัสดุพอลิเมอร์ มีลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับธนบัตรชนิดราคา 50 บาท แบบ 13 แต่จะมีตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี แทนลายกระจัง โดยประกาศออกใช้ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2539 และเริ่มจ่ายแลกวันที่ 3 ธันวาคม 2539

 

3. ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษกครบ 50 ปี พ.ศ. 2543

ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2543 และเริ่มจ่ายแลกในวันที่ 8 พฤษภาคม 2543 โดยภาพประธานด้านหน้า เป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คู่กับพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตราอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. คู่กับตราอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. และภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ส่วนภาพประธานด้านหลัง เป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ และพระฉายาสาทิสลักษณ์ ในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส

4. ธนบัตรที่ระลึก ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ. 2560

 ธนบัตรที่ระลึกชุดล่าสุดที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยจัดพิมพ์ขึ้นมา ซึ่งถือเป็นธนบัตรชุดสุดท้ายของในหลวง รัชกาลที่ 9 มีลักษณะ สี ขนาดและภาพประธานหน้าเช่นเดียวกับธนบัตรหมุนเวียนชนิดราคา 50 บาท แบบ 16 ส่วนภาพประธานด้านหลัง เป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ พระตำหนักวิลล่าวัฒนา ในระหว่างที่ทรงศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

 
ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย
 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ไพรินทร์ ไกรราช


HASTAG : แบงค์ 50  ที่ระลึก  เงิน 

ติดตามข่าวอื่นๆ