เช็คด่วน !! ปิดถนนรัตนาธิเบศร์ - แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์ สร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู แคราย-มีนบุรี (รายละเอียด)

ล่าสุดเพจข่าวคนนนท์ได้โพสต์รายละเอียดการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู โดยเป็นประกาศฉบับสมบูรณ์ดังนี้ปิดกั้นช่องทางจราจร บนถนนรัตนาธิเบศร์ถนนติวานนท์ และถนนแจ้งวัฒนะ 1 พ.ย.60-30 มิ.ย.61 เพื่อก่อสร้าง รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงทางแคราย-มีนบุรี
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุกเบกษา เผยแพร่ประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ว่าด้วยการปิดกั้นการจราจรบนถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนติวานนท์ และถนนแจ้งวัฒนะ ในเขตจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2560 ลงนามคำสั่งโดย พลตำรวจตรี สุศักดิ์ ปรักกมะกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี เจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ความว่า


 

ด้วยโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงทางแคราย-มีนบุรี จะเริ่มทำการก่อสร้าง โดยช่วงแรกจะทำการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคตามแผนงานโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และได้ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการ จัดการจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 มีมติให้ออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี เพื่อปิดกั้นช่องทางจราจรบางส่วน บนถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนติวานนท์ และถนนแจ้งวัฒนะ ในระหว่างที่มีการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค และทำเข็มทดสอบ

ฉะนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจร จึงอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ในฐานะเจ้าพนักงานจราจร จึงออกข้อบังคับนั้น ดังต่อไปนี้


 


ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดนนทบุรี ว่าด้วยการปิดกั้น การจราจรบนถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนติวานนท์ และถนนแจ้งวัฒนะ ในเขตจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐”

ข้อ ๒ ปิดกั้นช่องทางการจราจรบนถนนรัตนาธิเบศร์ ขาเข้าตลอดเวลาระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่บริเวณป้ายหยุดรถประจําทาง หน้าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีถึงสี่แยกแคราย ในช่องทางคู่ขนาน ด้านขาเข้า ช่องทางขวาสุด ๑ ช่องทาง และในช่องทางหลัก ด้านขาเข้า ช่องทางซ้ายสุด ๑ ช่องทาง

ข้อ ๓ ปิดกั้นช่องทางการจราจรบนถนนรัตนาธิเบศร์ ขาเข้า บริเวณทางเบี่ยงคู่ขนาน เข้าช่องทางหลักหน้าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๔.๐๐ น.

ข้อ ๔ ปิดกั้นช่องทางการจราจรบนถนนติวานนท์ ตลอดเวลา ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่สะพานข้ามคลองบางตลาด ถึงแยก กรมชลประทาน ด้านขาเข้า จํานวน ๑ ช่องทางด้านขวาสุด และด้านขาออก จํานวน ๑ ช่องทาง ด้านขวาสุด

ข้อ ๕ ปิดกั้นช่องทางการจราจรบนถนนติวานนท์ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่สะพานข้ามคลองบางตลาด ถึงแยกกรมชลประทาน ด้านขาออก จํานวน ๒ ช่องทางด้านขวา ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๔.๐๐ น.

ข้อ ๖ ปิดกั้นช่องทางการจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะ ตลอดเวลา ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เชิงทางลงสะพานพระราม ๔ ถึงหน้ากองดุริยางค์ตํารวจ และตั้งแต่ปากซอยแจ้งวัฒนะ ๔๑ ถึงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองประปา ด้านขาเข้า จํานวน ๑ ช่องทางด้านขวาสุด

ข้อ ๗ ปิดกั้นช่องทางจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เชิงทางลงสะพานพระราม ๔ ถึงหน้ากองดุริยางค์ตํารวจ และตั้งแต่ปากซอยแจ้งวัฒนะ ๔๑ ถึงเชิงทางข้ึนสะพานข้ามคลองประปา ด้านขาเข้า จํานวน ๒ ช่องทาง ด้านขวา ต้ังแต่เวลา ๒๒.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๔.๐๐ น.

ข้อ ๘ ปิดกั้นช่องทางจราจรบนสะพานข้ามคลองประปา ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลองประปา ถึงสุดเขตพื้นที่รับผิดชอบสถานี ตํารวจภูธรปากเกร็ด ด้านขาเข้า จํานวน ๑ ช่องทางด้านขวา และด้านขาออก จํานวน ๑ ช่องทางด้านขวา ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๔.๐๐ น.

ข้อ ๙ ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับกับรถเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือรถที่ได้รับอนุญาตจาก เจ้าพนักงานจราจร

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลตํารวจตรี สุศักดิ์ ปรักกมะกุล
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
เจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี

ต้นฉบับประกาศกิจจานุเบกษา
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/265/57.PDF
CR.ข่าวคนนนท์


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อาทิชา พึ่งสมศักดิ์


HASTAG : สายสีชมพู  แคราย  ปิดถนน  แจ้งวัฒนะ  มีนบุรี  รถไฟฟ้า 

ติดตามข่าวอื่นๆ