สมเด็จพระสังฆราช เสด็จบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๕ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

เช้าวันจันทร์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุประทานที่คณะพุทธบริษัทวัดราชบพิธ จัดอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงสถาปนาวัดราชบพิธเป็นพระอารามประจำรัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

โอกาสนี้ พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ทรงเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

อนึ่ง มีพระราชวงศ์ ผู้แทนราชสกุล องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนผู้จงรักภักดี มาร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นจำนวนมาก


ภาพและข้อมุลจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช 


ติดตามข่าวสารทาง Line



เรียบเรียงโดย
อุทัย เลิกสันเทียะ


HASTAG : พระสังฆราช 

ติดตามข่าวอื่นๆ