น้อมกราบสาธุ! พิธีบรรพชาสามเณรกุลบุตรชาวอินเดีย จำนวน ๘๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวงร.๙ ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลามคม ๒๕๖๐ เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า Namaste Dhamma  ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความทั้งหมดเอาไว้ดังนี้

"บรรพชาสามเณรอินเดีย ๘๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล"

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่ลานพระบรมรูป ร.๙ พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรกุลบุตรชาวอินเดีย จำนวน ๘๙ รูป เป็นครั้งประวัติศาสตร์ของเมืองกุสินารา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานพระบรมรูป ร.๙ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เริ่มการก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ และสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.๒๕๔๒ ด้วยแรงศรัทธาของคณะพุทธบริษัทชาวไทย และคณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อวัดว่า วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ซึ่งมีความหมายถึง วัดที่ชาวไทยสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง การครองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี ตั้งอยู่ ณ เมืองกุสินารา อันเป็นสังเวชนียสถานที่ดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

นอกจากนี้ “พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา” ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในการเลือกแบบเจดีย์จากแบบร่างที่สถาปนิกได้ทูลเกล้าฯ ถวาย และได้ทรงมีพระราชวินิจฉัยเพิ่มเติม โดยได้รับพระราชทานลายพระหัตถ์ปรับแก้ตัวเรือนธาตุ อีกทั้งยังทรงโปรดพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ และเส้นพระเจ้า โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เพื่อทรงอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ พระเจดีย์มหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จัดสร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของโลก หล่อด้วยบรอนด์ ขนาดความสูง 2.30 เมตร มีน้ำหนักประมาณ ๒ ตัน การจัดสร้างได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณาจารย์ผู้ทรงเกียรติและได้รับการสนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องในขั้นตอนการควบคุม ตรวจสอบการปั้นต้นแบบจากสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

และวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้าคณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา วัดไทยกุสินาเฉลิมราชย์ 

ขอบคุณภาพและข้อมูลทั้งหมดจาก เฟซบุ๊ก Namaste Dhamma 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อุทัย เลิกสันเทียะ


HASTAG : พระสงฆ์ 

ติดตามข่าวอื่นๆ