"กรมป่าไม้" ชวนคนไทย 4 ภาค ทำนุบำรุงต้นไม้ เทิดพระเกียรติ "สมเด็จย่า" สืบสานพระราชปณิธาน "ในหลวง ร. 9"

กรมป่าไม้จัดงานวันรักต้นไม้พร้อมกันทั้ง 4 ภาค ภายใต้ชื่องาน  “สืบสานพระราชปณิธานองค์แม่ฟ้าและพ่อหลวงสู่ปวงชน” มุ่งรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อฟื้นฟูทรัพยาป่าไม้ของชาติ จัดชุดรุกขกร บำรุง  รักษาต้นไม้ทรงปลูกทั่วประเทศ  พร้อมแจกกล้าไม้จากต้นไม้ทรงปลูกกว่า 3,600 กล้า ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเทิดพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธานในการดูแลรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง

โดยเมื่อ 21 ตุลาคม 2560 ณ สวนป่าทุ่งเกวียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง นายชลธิศ  สุรัสวดี  อธิบดีกรมป่าไม้  เป็นประธานเปิดงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560  ซึ่งในปีนี้ กรมป่าไม้   จัดกิจกรรมภายใต้ชื่องาน  “สืบสานพระราชปณิธานองค์แม่ฟ้าและพ่อหลวงสู่ปวงชน” โดยการบำรุงรักษาต้นไม้ที่พระราชวงศ์ทรงปลูกภายในบริเวณสวนป่าทุ่งเกวียน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการฟื้นฟู  ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ให้เกิดความสมดุล  พร้อมแจกกล้าไม้ที่ เพาะเมล็ดไม้จากต้นปีบ  ซึ่งเป็นต้นไม้ทรงปลูกของในหลวงรัชกาลที่ 9  จำนวน 900 ต้น

 

 

นายชลธิศ  สุรัสวดี  อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ครม. มีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 กำหนดให้วันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู กตเวทิตา ต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ด้วยทรงเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ  และทรงมีพระราชปณิธาน อันแน่วแน่ในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้กลับคืนความสมบูรณ์  เก็บไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยในอนาคต

ดังจะเห็นได้จากพระจริยวัตรของ “สมเด็จย่า” ที่ทรงโปรดการปลูกต้นไม้ และดูแลบำรุง ใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้ด้วยพระองค์เอง  ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้แก่พระโอรส และพระธิดาเสมอมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริ  พระราชดำรัส  และพระราชกรณียกิจที่ทรงให้ความสำคัญต่อทรัพยากรป่าไม้ โดยจะเห็นได้จากการเสด็จ ไปทรงงาน หรือเสด็จพักผ่อนเป็นการส่วนพระองค์ ในหลวงรัชกาลที่ 9  และพระบรมวงศานุวงศ์จะทรง ปลูกต้นไม้ไว้ในสถานที่สำคัญต่าง ๆ อยู่เสมอ 
 

 

นายชลธิศ  กล่าวต่อว่า  ปีนี้กรมป่าไม้กำหนดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ขึ้น ทั้ง 4 ภาค   พร้อมจัดทีมรุกขกรบำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูกทั่วประเทศ  โดยในภาคเหนือจัดที่สวนป่าทุ่งเกวียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ต.เวียงตาล  อ.ห้างฉัตร  จ.ลำปาง  ซึ่งสถานที่แห่งนี้มีต้นไม้ทรงปลูกของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงปลูกต้นกระถินณรงค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  ทรงปลูกต้นปีบ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นพิกุล  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นแก้ว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงปลูกต้นย่านนมวัว  และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงปลูกต้นสัก

ทั้งนี้  นอกจากจะเป็นการเทิดพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธานในด้านการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้แล้ว  ยังร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอีกด้วย  โดยกรมป่าไม้ได้จัดกิจกรรมบำรุง ดูแล รักษาต้นไม้ที่พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงปลูกไว้  พร้อมทั้งจัดเตรียมกล้าไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ด

 


จากต้นปีบทรงปลูกของในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 900 กล้า เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน  นำกลับไปปลูกและดูแลรักษาต่อไป โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดกิจกรรมที่โรงเรียนร่มเกล้า  อ.โคกศรีสุพรรณ  จ.สกลนคร ซึ่งจะมีต้นสนฉัตรเป็นต้นไม้ทรงปลูกที่จะบำรุงรักษา  และเตรียมกล้าไม้ราชพฤกษ์ที่เพาะขยายพันธุ์ จากต้นไม้ทรงปลูก จำนวน 900 กล้า  แจกจ่ายให้แก่ประชาชน  ส่วนในภาคกลางกำหนดจัดงานที่วัดถ้ำสิงโตทอง  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  ซึ่งจะบำรุงดูแลต้นสักที่เป็นต้นไม้ทรงปลูก และจัดเตรียมกล้าไม้ต้นประดู่ทรงปลูกเพื่อแจกให้ผู้สนใจจำนวน  900  กล้า สำหรับภาคใต้นั้นจัดกิจกรรม ณ ที่ว่าการอำเภอพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี  ซึ่งจะบำรุงรักษาต้นราชพฤกษ์ที่เป็นต้นไม้ทรงปลูก  และเตรียมกล้าไม้ต้นตะเคียนทอง ทรงปลูก จำนวน  900  กล้า  เพื่อแจกให้ประชาชน 

 


“กรมป่าไม้ ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมกันแสดงพลังความสามัคคีในการรักษาทรัพยากรป่าไม้ และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยช่วยกันดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ภายในบริเวณที่อยู่อาศัยของตนเอง หรือตามสถานที่ต่าง ๆ  ตามกำลังที่จะทำได้  เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านที่ต้องการเห็นทรัพยากรป่าไม้ของไทยกลับมาอุดมสมบูรณ์อี กครั้ง” อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว
 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อติ บุญเสริม


HASTAG : อนุรักษ์  ในหลวงร.9  สมเด็จย่า  ป่าไม้  กรมป่าไม้  ต้นไม้ 

ติดตามข่าวอื่นๆ