สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ 13 ต.ค. แนวโน้มระดับน้ำ เตรียมความพร้อมรับมือ(รายละเอียด)

ประเทศไทยมีแนวโน้มฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนกัและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย
ลักษณะสําคัญทางอุตุนิยมวิทยา บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง อนึ่ง พายุดีเปรสชันบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือบริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ได้ทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนรอ้น“ขนุน”(Khanun)แล้วคาดว่าจะเคลื่อน
ตัวผ่านเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์และลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางในวันนี้ (13 ต.ค.60) พายุนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยโดยตรง

ส่วนสภาพฝนปริมาณฝนสูงสุดรายภาค ดังนี้
ภาคเหนือ ที่ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 84.7 มม.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 44.8 มม.
ภาคกลาง ที่ เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 27.3 มม.
ภาคตะวันออก ที่ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 2.1 มม.
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ที่ อําเภอหลังสวน จังหวัดนครศรีธรรมราช 21.6 มม.
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ที่ อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 89.6 มม. 

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาตรน้ำในอ่างฯ 60,487 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 80 (ปริมาตร
น้ำใช้การได้ 36,667 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 71) ปริมาตรน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2559 (49,960 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 66)
มากกว่าปี 2559 จํานวน 10,527 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯจํานวน 737.10 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย จํานวน 389.23
ล้าน ลบ.ม.สามารถรับน้ำได้อีก 14,731 ล้าน ลบ.ม.
สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาตรน้ำในอ่างฯ 56,477 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 80 (ปริมาตรน้ำใช้การได้32,950 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 70) ปริมาตรน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2559 (46,581 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 66) มากกว่าปี2559 จํานวน 9,896 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯจํานวน 511.80 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจํานวน 166.17 ล้าน ลบ.ม.
สามารถรับน้ำได้อีก 14,663 ล้าน ลบ.ม. 


อย่างไรก็ตาม กรมชลประทานเตรียมเครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง อุปโภคบริโภค พืชไร่ และอุทกภัย ในช่วงฤดูฝน ปี 2560 จํานวน 2,193 เครื่อง โดยแบ่งเป็นรายภาคดังนี้

 

 

ขอบคุณข้อมูล กรมชลประทาน


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายลัทธภพ แก้วโย


HASTAG : 13ตุลา  ฝน  สถานการณ์น้ำ  น้ำท่วม 

ติดตามข่าวอื่นๆ