ปลื้มปีติ รร.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ความสวยงามทางการศึกษาที่พ่อพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ จากวันนั้นถึงวันนี้ภักดีไม่เสื่อมคลาย (คลิป)

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียงจ.แม่ฮ่องสอน จัดตั้งขึ้นตามความคิดเห็นของ ผบ.มว.ตชด.ที่ 512  อ.แม่สะเรียงจ.แม่ฮ่องสอน  ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสร้างเมื่อเดือนพฤษภาคม 2503 โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน  โดยตั้งชื่อว่า “โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 48 บ้านป่าแป๋” เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2503 มี ส.ต.ต.สุรัตน์  ปัญญา  เป็นผู้สอน

เมื่อปี 2513 พระบาทสมเด็จปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จลงพื้นที่ และได้ตั้งธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศไทยบริเวณด้านหน้าโรงเรียน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่มีข้าวบริโภค โดยการพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2518 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียนและทรงพระราชทานชื่อโรงเรียนให้ใหม่เป็น “ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10”   

ปี พ.ศ.2542 ได้รับอนุญาตให้เปิดขยายโอกาส โดยเป็นห้องเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้  

ปี พ.ศ.2550  ได้รับอนุญาตให้เปิดขยายโอกาสเป็นเอกเทศ

ปัจจุบันเปิดทำการสอน 3 ระดับ คือระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีเนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ นักเรียนทั้งหมด 62 คน ข้าราชการครู 6 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน พี่เลี้ยงเด็กอนุบาลอบต.ป่าแป๋ 1 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน รวมบุคคลากรทั้งหมด 10 คน  อาคารเรียน 3 หลัง ห้องเรียน 2 ห้อง พิเศษ 2 ห้อง โรงอาหาร 1 หลัง ห้องสมุด 1 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 2 หลัง ห้องน้ำ 4 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง และบ้านพักนักเรียนประจำพักนอน 1 หลัง 

 


พระบาทสมเด็จปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินมาที่โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 ถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกในปี 2513 และปี 2519 ในการเสด็จครั้งนั้น พระองค์ทรงตรัสว่า... "ให้ช่วยกันพัฒนาคน รักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร" เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่นี่แต่ก่อน ชาวบ้านจะทำไร่เลื่อนลอยทำให้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเสื่อมโทรม และยังทรงเห็นว่าประชาชนมีการดำรงชีวิตต่ำกว่ามาตรฐานขาดโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดโอกาสทางการศึกษาทั้งสถานศึกษา บุคคลากรด้านการศึกษา และทุนทรัพย์ จึงพระราชทานความช่วยเหลือและแนวทางในการพัฒนาด้านการศึกษาไปยังบุคคลด้อยโอกาสเหล่านี้เพื่อให้การศึกษาสามารถแผ่ขยายไปยังถิ่นทุรกันดารได้อย่างทั่วถึง และเป็นการช่วยเสริมงานที่ภาครัฐยังเข้าไปไม่ถึง

ขอบคุณ : โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สุกันยา บุญซ้วน


HASTAG : โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10  ในหลวงรัชกาลที่ ๙  ปลื้มปิติ  แม่ฮ่องสอน 

ติดตามข่าวอื่นๆ