สมเด็จพระสังฆราชเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๔ วันที่ ๑ ตุลาคม ผู้เปี่ยมพระมหากรุณาธิคุณต่อพุทธศาสนาในประเทศไทย

เช้าวันอาทิตย์ ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลคล้ายวันสถาปนามูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อุทิศถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ผู้ทรงก่อตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัย, พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิ

และอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงบุกเบิกการศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนายุคใหม่ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑ ตุลาคม ตลอดจนพระบรมราชูปถัมภกของกิจการทุกพระองค์ กล่าวคือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงสถาปนามูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ขึ้น เมื่อพุทธศักราช ๒๔๗๖ เพื่อสนับสนุนกิจการของมหามกุฏราชวิทยาลัย สถาบันการศึกษาที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงรับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ก่อตั้งไว้เป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อดำเนินภารกิจวิชาการทางพระพุทธศาสนา เมื่อพุทธศักราช ๒๔๓๖

ปัจจุบัน เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ทรงดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และนายกกรรมการบริหารมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อุทัย เลิกสันเทียะ


HASTAG : พระสังฆราช 

ติดตามข่าวอื่นๆ