คุกไม่คุก..? ป.ป.ช.เชือดนักการเมืองท้องถิ่น จงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน 4 ราย ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี "ชาวบ้านทวงถาม..แค่นี้เหรอ?" (ดูคลิป)

วันที่ 29 กันยายน 60  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมพล กาญจนโสภณ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยนายสุขสันต์ ประสาระเอ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกระบี่ และนายวิพล นาคพันธ์ กรรมการ ป.ป.จ.กระบี่ ร่วมแถลงผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.59-20 ก.ย.60 ที่ผ่านมา จัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงแรมบุญสยาม อ.เมือง จ.กระบี่  โดยนายนายสุขสันต์ ประสาระเอ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกระบี่ แบ่งตามภารกิจ 3 ด้าน 1.ด้านปราบปรามการทุจริต 2.ด้านการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 3.ด้านการป้องกันการทุจริตด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3

สำหรับงานด้านปราบปรามการทุจริตตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2559-20 ก.ย. 2560 พบว่า มีเรื่องที่อยู่ระหว่างแสวงหาข้อเท็จจริง จำนวน 93 เรื่อง ค้างสะสม จำนวน 62 เรื่อง เรื่องกล่าวหารับใหม่ ตั้งแต่ ต.ค.59 – ก.ย.60 จำนวน 31 เรื่อง ได้โอนเรื่องให้สำนักงาน ป.ป.ช.ส่วนกลาง จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติ จำนวน 24 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 68 เรื่อง   นายสุขสันต์ กล่าวด้วยว่า จำแนกเป็นประเภทของคดี ได้แก่ การกระทำความผิดเกี่ยวกับเรียกรับสินบน เบียดบัง ยักยอกทรัพย์ ปลอมเอกสาร รับรองเอกสารอันเป็นเท็จ จำนวน 1 เรื่อง  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต จำนวน 46 เรื่อง การกระทำผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 เรื่อง การกระทำผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 12 เรื่อง การกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 5 เรื่อง การกระทำความผิดเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินโดยมิชอบหรือเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 1 เรื่อง


ส่วนงานด้านการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยองค์กรที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน จำนวน 62 แห่ง ประกอบด้วย อบจ. 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 12 แห่ง อบต.48 แห่ง จำนวน 369 บัญชี ตรวจแล้วเสร็จ 277 บัญชี อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 92 บัญชี โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิด จำนวน 4 ราย โดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้พิพากษาห้ามดำรงตำแหน่งทางเมือง 5 ปี จำคุก 3 เดือน ปรับ 12,000 บาท โทษจำคุกรอลงอาญา 1 ปี  สำหรับงานป้องกันการทุจริต มุ่งเน้นการประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับหน่วยงาน ตามแผนบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐและหน่วยงานที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ร่วมกัน ทั้งนี้การดำเนินงานป้องกันการทุจริตจะไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ หากไม่สามารถสร้างความตระหนักหรือปรับเปลี่ยนทัศนคติ หรือพฤติกรรมและการรับรู้ให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนในการต่อต้านทุจริต

ข่าว/ภาพ บัญฑิต  รอดเกิด   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค   สำนักข่าวทีนิวส์   จ.กระบี่


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายประดิษฐ รอดเกิด


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ