สมเด็จพระสังฆราช ทรงแนะให้ ‘ฝังขุมทรัพย์’ เพื่อสร้างประโยชน์แก่ตนยามจำเป็น นำพาให้รอดพ้นจากภัยพิบัติได้ #การสั่งสมบุญ

วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังวัดผ่องพลอยวิริยาราม เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่า นำรายได้สมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม ในพระสังฆราชูปถัมภ์

การนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระสัมโมทนียกถา ความตอนหนึ่งว่า

"มนุษย์ทั้งหลายผู้ไม่ประมาทในทางโลก ย่อมรู้จักฝังขุมทรัพย์เอาไว้สำหรับตนเอง เพราะเมื่อมีกิจจำเป็นเกิดขึ้น ทรัพย์ที่ฝังไว้ย่อมเป็นประโยชน์ สามารถเปลื้องตนให้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆ ได้ แต่ว่าทรัพย์นั้นๆ บางคราวก็สูญหายไปบ้าง จำไม่ได้บ้างว่าฝากฝังไว้ที่ใดบ้าง ทำให้สูญประโยชน์สิ้นไป หาความแน่นอนอะไรมิได้เลย

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัททุกคน เป็นผู้ไม่ประมาทในทางธรรม ด้วยการรู้จักฝังขุมทรัพย์อันเลิศล้ำซึ่งไม่อาจสูญหายทำลายไปได้ไม่ว่าในกาลใดๆ นั่นคือการสั่งสม 'บุญ'

พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราทั้งหลายฝังความดีเอาไว้ ด้วยการบริจาคทาน ด้วยการรักษาศีล ด้วยการสำรวม และฝึกอบรมตนให้มีปัญญา อีกทั้งยังทรงรับรองว่าบรรดาทรัพย์สินที่ฝังไว้ในโลก ถึงอย่างไรก็เอาไปไม่ได้เมื่อสิ้นชีวิต แต่ใครก็ตามที่ฝังบุญนิธิไว้ ย่อมนำพาขุมทรัพย์แห่งบุญนั้นไปได้ทุกภพทุกชาติ

ผลอันดีงามทั้งปวงในชีวิตของคนเรา แม้กระทั่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าความสุขความเจริญในทางโลก ก็ย่อมบังเกิดได้ด้วยบุญนิธิทั้งสิ้น เช่นความเป็นพระอริยบุคคล ความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า หรือแม้กระทั่งความเป็นพระพุทธเจ้า บุคคลก็ย่อมประสบได้ ด้วยการสั่งสมบุญ

ท่านทั้งหลายล้วนมีกุศลเจตนาที่จะรักษาพระพุทธศาสนา ด้วยการบำเพ็ญวิหารทาน สร้างอาคารเรียน เป็นสถานที่ผลิตศาสนทายาทให้มีคุณภาพ ท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้จรรโลงพระพุทธศาสนา เป็นธรรมบาลผู้คุ้มครองรักษาพระพุทธธรรม เป็นผู้ฝังขุมทรัพย์คือบุญนิธิไว้แล้วสำหรับตน

บุญนิธินี้ย่อมมีอานิสงส์ใหญ่ สมดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับรองไว้ทุกประการ" 

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อุทัย เลิกสันเทียะ


HASTAG : พระสังฆราช 

ติดตามข่าวอื่นๆ