สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปในพิธีทำบุญครบ ๑ ปี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (คลิป) !!

              เมื่อวานนี้ช่วงเช้า (๑๕ ก.ย.๒๕๖๐) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปในพิธีทำบุญครบ ๑ ปี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ทรงเจิมป้ายราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และประทานน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

 

              สำหรับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นการรวมหน่วยงานภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ ๓ แห่ง ได้แก่ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาล โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระวินิจฉัยเห็นชอบให้รวมหน่วยงานทั้งสามดังกล่าว และพระราชทานนาม "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์"

 

                โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ตามพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ชั้นนำของภูมิภาค ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรชั้นสูง , ทำการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ , เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ การสาธารณสุข และให้บริการทางการแพทย์ เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งทำงานประสานกับองค์การระหว่างประเทศ มีเป้าหมายสูงสุด คือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ซึ่งเริ่มรับนักศึกษาของราชวิทยาลัยรุ่นแรกในปีการศึกษา ๒๕๖๐


    

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลและคลิปจาก : กรมประชาสัมพันธ์

ขอบคุณภาพจาก : เพจ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ


HASTAG : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  สมเด็จพระสังฆราช 

ติดตามข่าวอื่นๆ