พ่ออยากให้หนูเล็กทำงานที่ศิริราช ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ เล่าแรงบันดาลใจ ขอบอกว่าพี่จะไม่มีวันทิ้งศิริราชไปไหน จะอยู่จนทำงานไม่ไหว??? (มีคลิป)

จากกรณีเมื่อ วันที่ 11 ก.ย.2560 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงบันทึกแถบวีดิทัศน์พระราชทานสัมภาษณ์ เพื่อเผยแพร่ในรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2560 ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส โรงพยาบาลศิริราช ทั้งนี้พระองค์ได้รับสั่งความตอนหนึ่งด้วยว่า" ทูลกระหม่อมพ่อ หรือ ในหลวงร.9ที่เขาเรียกกันนะค่ะ รับสั่งว่ามีความรู้มากมายที่เรียนมาแล้วทำไมไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์ แล้วท่านก็บอกว่า พ่ออยากให้หนูเล็กมาทำงานที่ศิริราช  นี่ก็เป็นแรงบันดาลใจทำให้พี่มาทำงานที่ศิริราช แล้วก็ต้องขอบอกว่าพี่จะไม่มีวันทิ้งศิริราชไปไหน จะอยู่ศิริราชจนทำงานไม่ไหว"

ในการนี้ อาจารย์ นายแพทย์ต่อพล วัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนรองประธานกรรมการจัดงานหารายได้และประธานกรรมการฝ่ายจัดรายการโทรทัศน์ "วันมหิดล" และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรังสิมา วณิชภักดีเดชา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้ดำเนินรายการ เฝ้ากราบทูลขอพระราชทานสัมภาษณ์เพื่อทรงบันทึกแถบวีดิทัศน์

 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงรับเป็นประธานจัดงานหารายได้ เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทรงมีต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขของไทย และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการจัดงานฯ จึงได้นำเสนอรูปแบบรายการ "ตามรอยสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระบรมราชชนก" ซึ่งพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการตามรอยพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนก ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ทั้งยังเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่แพทย์และประชาชนทั่วไป ได้น้อมนำหลักคำสอนนี้มาใช้ในการดำเนินชีวิตที่ดีงาม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จนได้รับการยกย่องให้เป็น "เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์"


โอกาสนี้มีพระดำรัสถึงแรงบันดาลพระทัยในการทรงงาน แม้จะทรงมีพระกรณียกิจมากมายก็ยังทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ตลอดจนทรงมีพระวิสัยทัศน์กว้างไกลถึงอนาคตของวงการแพทย์ในยุคไทยแลนด์ 4.0

 

นอกจากนี้มีพระดำรัสเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมบริจาค กำลังทรัพย์ เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสของโรงพยาบาลศิริราช เนื่องในวันมหิดลและมีพระดำรัสพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ที่กำลังโศกเศร้ากับช่วงเวลาที่ทำใจได้ยากลำบากที่สุด จากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อจะช่วยให้ประชาชนคนไทยมีพลังและกำลังใจที่เข้มแข็งในการดำเนินชีวิตต่อไป

 

สำหรับรายการพิเศษวันมหิดล ถ่ายทอดสดจากหอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 22.30 - 00.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และถ่ายทอดสดผ่าน TNN 2 TRUE VISSION 784 ภายใต้ชื่อ "ศิริราชเพื่อประชาชน" กว่า 129 ปี ที่ศิริราชยังคงสืบสานพระราชปณิธาน ทำงานเพื่อแผ่นดิน รายได้ทั้งหมดจะนำไปสมทบทุนช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาส โรงพยาบาลศิริราช


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ศิริพงษ์ หนูแก้ว


HASTAG : ในหลวงร.9  ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์  ศิริราช 

ติดตามข่าวอื่นๆ