เดินหน้าพัฒนาไปด้วยกัน!! เปิดงานประเทศไทย 4.0 : พัฒนาชาติด้วยนวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่ศูนย์สะเต็มศึกษา

วันที่ 4 กันยายน 2560 ที่ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 "ประเทศไทย 4.0 : พัฒนาชาติด้วยนวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีนายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมในงานครั้งนี้ พร้อมทั้งนางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐานฯ  ได้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมต่อประธานในพิธี

นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ริเริ่มดำเนินการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในประเทศไทยโดยจัดตั้งเครือข่ายสะเต็มศึกษาที่มีศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติและศูนย์สะเต็มศึกษาประจำ ภูมิภาคอีก 13 ศูนย์ เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานสำหรับภาคเหนือมีการจัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบนขึ้นที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ซึ่งมีบทบาทในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงการสนับสนุนเชิงวิชาการ เช่น การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นศูนย์ข้อมูล ( Resource center ) เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาสู่ภูมิภาคและโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา อีกทั้งยังทำหน้าที่ประสานงานเผยแพร่ความรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ชุมชนและบุคลากรด้านสะเต็มในระดับภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อให้การสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสะเต็มศึกษาและเผยแพร่ความเข้าใจเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง สสวท. จึงจัดให้มีการจัดกิจกรรม Thailand STEM Festival 2017 ขึ้นทั่วประเทศ โดยในระดับภาคเหนือเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมคือ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเพื่อสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในระบบสะเต็มศึกษาถึงบทบาทและหน้าที่ในการดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสะเต็มศึกษาประเทศไทยจนสามารถขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาเพื่อยกระดับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีและเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยระบบสะเต็มศึกษาตลอดจนเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา เยาวชน เครือข่ายภาครัฐและเอกชนตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีงาน Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017ภาคเหนือตอนบนในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันนี้ไปจนถึงวันที่  6 กันยายน 2560   ภายในงาน มีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การแสดงนิทรรศการด้านการจัดการศึกษาของนักเรียนและคณะครูของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนเครือข่าย และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน กิจกรรมการเสวนาวิชาการ การประชุมวิชาการ การบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการฯลฯ


กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในงานถือเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เป็นเวทีในการส่งเสริม การพัฒนาทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียน และเป็นการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในโรงเรียนต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาทางวิชาการะหว่างโรงเรียน หน่วยงานและองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม.

 

ข่าว/ภาพ ฟงหวิน  ศักดิ์อัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ เชียงใหม่ 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายฟงหวิน ศักดิ์อัศวิน


HASTAG : พัฒนา  ไทยแลนด์ 4.0  เปิดงาน  อาเซียน  เชียงใหม่ 

ติดตามข่าวอื่นๆ