สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ เสด็จไปยังหอประชุมพุทธมณฑล ทรงเปิดงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ จ.นครปฐม !!

           วันศุกร์ ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังหอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทรงเปิดงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรม ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

 

            การนี้ นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระสัมโมทนียกถา ความตอนหนึ่ง ว่า

            การเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ซึ่งมีคาถาพระบาลีมาจากพระพุทธพจน์นั้น เป็นประเพณีที่อยู่คู่สังคมไทยทุกภาค มาเป็นเวลาช้านาน ธรรมะแห่งมหาเวสสันดรชาดก ย่อมช่วยปลูกฝังคุณสมบัติอันดีงาม สู่จิตใจของคนไทยจากรุ่นสู่รุ่นสืบมานับแต่โบราณกาล โดยเฉพาะการให้ โดยมุ่งประโยชน์ผู้อื่นเป็นสำคัญ การเสียสละ โดยไม่ยึดถือความเป็นตัวตน การไม่ถือทิฐิมานะในความเป็นเขาเป็นเรา มีความเมตตากรุณาต่อกันอย่างจริงใจ อันนับเป็นคุณธรรมสำคัญ ที่สรรค์สร้างความงดงามอย่างไทยแท้ ให้บังเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง

 

            ความเป็นไทยในลักษณะเช่นนี้แล ย่อมไม่มีใครจะบังอาจยกขึ้นกล่าวตำหนิได้ว่าเป็นคุณลักษณะที่เชยแล้ว หรือว่าล้าสมัยแล้ว เพราะการให้ การเสียสละ และความเมตตากรุณา ล้วนเป็นคุณธรรมที่บุคคลทุกคน ควรจะได้รับการปลูกฝังสั่งสมให้เพิ่มพูนทวีขึ้นอย่างไม่มีประมาณ จัดเป็นสมบัติอันล้ำค่า เป็นยอดปรารถนาของมนุษย์ผู้แสวงหาสันติภาพกันอยู่ทั่วไป

 

           สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้ทรงบำเพ็ญทานเป็นหนทางแห่งพระราชจริยามาโดยตลอด ได้พระราชทานพระราชานุเคราะห์แก่สรรพชีวิต และพระราชทานพระบรมราชินูปถัมภ์แก่สรรพกิจ อันยังประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน มิผิดเพี้ยนไปจากคุณธรรมในมหาเวสสันดรชาดก

 


          การที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับผู้มีกุศลจิตทั้งปวง จัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ นับเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง และยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมของชาติ ประเพณีอันดีงามในทางพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงมั่นอยู่ตราบกาลนาน

 

 

ที่มาจาก : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ


HASTAG : สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระสังฆราช 

ติดตามข่าวอื่นๆ