กรมการจัดหางานจับมือ อพวช. สร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการแนะแนวอาชีพด้าน STEM รองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่Thailand 4.0

 วันนี้  ที่เวทีกลาง ฮอลล์ 5 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดปทุมธานี นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน และนางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการแนะแนวอาชีพด้านสะเต็ม (สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ : STEM Careers)

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานมีภารกิจในการส่งเสริมการมีงานทำ เพื่อให้ประชาชนมีงานทำที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และความถนัด
 

นอกจากนี้ ยังให้บริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบถึงโลกอาชีพ โลกการศึกษา การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตลอดจนการให้บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ

เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ หรือการเลือกประกอบอาชีพให้ตรงกับบุคลิกภาพ ความถนัด ความรู้ความสามารถ และความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งนำไปสู่การมีงานทำอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือในครั้งนี้

เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพโดยยึดประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอาชีพและการทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ และสาขาวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยร่วมกันใช้ทรัพยากรให้สามารถดำเนินการตามภารกิจหลักของทั้งสองฝ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่ายในด้านการสำรวจ วิจัย

 


การพัฒนากิจกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับอาชีพและการทำงานในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ และวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจฯ นี้ กระทำโดยวิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ความช่วยเหลือด้านวิชาการ และทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้แนวทางความร่วมมือตามบันทึกความเข้าใจฯ  โดยมีแนวทางความร่วมมือ เช่น  การจัดกิจกรรม  สนับสนุน  ส่งเสริมการจัดกิจกรรม / นิทรรศการ เป็นต้น

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ปัฐพงษ์ สถาวรสมิต


HASTAG : อพวช.  ไทยแลนด์ 4.0  แถลงข่าว 

ติดตามข่าวอื่นๆ