ถือว่าเป็นโชคดี คนเมืองย่าโม!!! มีเฮ กรง.ลุยฝึกแรงงานเมืองย่าโม กว่า 1 แสนคน สร้างงาน สร้างรายได้ที่มั่นคง

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการดำเนินงานในปี 2560 ได้ปรับบทบาทสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้เป็นศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูง นำร่องใน 12 แห่งทั่วภูมิภาค ซึ่งในแต่ละศูนย์ฯ จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยร่วมมือกับภาคเอกชน ภาครัฐ เป็นเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรร่วมกันตามแนวทางประชารัฐเพื่อปรับกระบวนทัศน์ แนวทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผลและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้กำลังแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ ภายใต้การนำของพลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืน สอดรับกับสถานการณ์ด้านแรงงานและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (นครราชสีมา) เป็น 1 ใน 12 สถาบันนำร่องด้านเทคโนโลยีชั้นสูง โดยมีจุดเน้นด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย

 

จังหวัดนครราชสีมามีประชากรกว่า 2.6 ล้านคน มีประชากรวัยทำงานจำนวน 1.6 ล้านคน มีผู้ทำงานจำนวน 1.2 ล้านคน  และมีแนวโน้มการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น ในด้านการพัฒนาทักษะฝีมือนั้น จังหวัดนครราชสีมาเน้นนวัตกรรมสร้างสรรค์ การสร้างเครือข่ายและขยายโอกาสการมีงานทำ รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านแรงงานให้ทันสมัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเตรียมความพร้อมสู่ประเทศไทย 4.0 ภายใต้วิสัยทัศน์ของจังหวัด แรงงานมีศักยภาพได้มาตรฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข พร้อมปรับเปลี่ยนไปสู่ ประเทศไทย 4.0ทั้งนี้เพื่อต้องการให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาคที่เน้นการเชื่อมโยงเกษตรกรรม-อุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัยและพลังงานทดแทน ตลอดจนการส่งเสริมพัฒนาระบบโลจิตสติกส์ การคมนาคมขนส่ง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้า

 


นายธีรพล กล่าวต่อไปว่า ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูงฯ นครราชสีมา ดำเนินการฝึกอบรมตามจุดเน้น โดยสถาบันฯ ได้ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สมาชิกสมาคมผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เบนซ์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดทำหลักสูตรที่ส่งเสริมกลุ่มอุตสาหกรรม New Engine of Growth กลุ่มอุตสาหกรรม Supper Cluster (กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน) รวม 6 หลักสูตร ได้แก่ การควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกส์,การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม , การควบคุมการผลิตอัตโนมัติด้วยอินเวอร์เตอร์ (VSD), การออกแบบระบบการทำงานของเครื่องจักรอัตโนมัติ ,การควบคุมการผลิตอัตโนมัติด้วย Touch Screen และการเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์  โดยสถาบันฯ นครราชสีมา นำหลักสูตรดังกล่าวไปใช้ฝึกให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการแล้วจำนวน 1,034 คน และแรงงานมีรายได้เฉลี่ย 12,250 บาท นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการดำเนินการฝึกอบรมเพิ่มผลิตภาพแรงงานรองรับ 4.0 อีกว่า 27,000 คน รวมทั้งฝึกอบรมกลุ่มอื่นๆทั้งผู้ว่างงาน ผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา ฯลฯ อีกกว่า 68,000 คน สามารถสร้างงานสร้างรายได้ ที่มั่นคงและยั่งยืนด้วย

 ในส่วนของการฝึกทักษะให้กับแรงงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งตัวแรงงานและสถานประกอบกิจการ ซึ่งเมื่อทั้ง 2 ส่วนมีศักยภาพแล้ว ย่อมส่งผลต่อเศรษฐกิจและการแข่งขันในภาพรวมของประเทศด้วยเช่นกัน อธิบดี กพร.กล่าว

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ปัฐพงษ์ สถาวรสมิต


HASTAG : เมืองย่าโม  แรงงานไทย  แรงงาน 

ติดตามข่าวอื่นๆ