นักธุรกิจ ขนาดเล็กและกลาง มีเฮ!! กรง.ปล่อยกู้กองทุน ยอดพุ่ง 65 ล้าน ยกระดับรง.กว่า 3.5 ล้านคน

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า จากมาตรการจูงใจช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ในการนำเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานไปใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน อาทิ การให้กู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้ในการฝึกอบรม ซึ่งตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ประกาศให้กู้ยืมแบบปลอดดอกเบี้ย ทำให้มีสถานประกอบกิจการในเขตภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ความสนใจและเห็นความสำคัญ พร้อมยื่นเอกสารต่างๆ เพื่อขอกู้ยืมนำเงินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วกว่า 9.6 ล้านบาท

 

โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ประกอบกิจการ ให้รับทราบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับจากการนำเงินกู้ยืมฯ ไปใช้ ส่งผลให้มีผู้ประกอบกิจการยื่นคำร้องและได้รับการอนุมัติให้นำเงินดังกล่าวไปใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะพนักงานของตนเอง จำนวน 3 แห่ง รวมเป็นเงินให้กู้ยืมถึง 1,879,000 บาท และมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาวเยาวธิดา เสียงล้ำ(แอ๊ด) เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน ของบริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด (ตัวแทนจำหน่ายและบริการติดตั้งกระจกรถยนต์และฟิล์มกรองแสง)  กล่าวว่า บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมาใช้ในการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน ซึ่งบริษัทมีพนักงานจำนวน 180 คน ทำให้ทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้พนักงานบางแผนกจะจัดอบรมเกี่ยวกับทักษะฝีมือ เพื่อให้ศักยภาพสูงขึ้น เช่นพนักงานงานด้านช่าง พนักงานบางแผนกจะจัดอบรมเกี่ยวกับทัศนคติ การทำงานร่วมกัน ละลายพฤติกรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ การให้กู้ยืมที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการ เป็นโครงการที่ดี ค่าใช้จ่ายที่บริษัทต้องกันไว้สำหรับอบรมพนักงาน สามารถนำไปใช้จ่ายในด้านอื่นแทน เพราะได้เงินกองทุนมาใช้ในการฝึกอบรมแล้ว โดยเฉพาะในช่วงนี้ให้กู้ยืมแบบไม่มีดอกเบี้ย ยิ่งน่าสนใจมากขึ้น เพราะเราไม่เสียอะไรเลย เรียกได้ว่าสถานประกอบการมีแต่ได้กับได้

 


นายธีรพล กล่าวต่อไปว่า เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน การกำหนดมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ดำเนินงานโดยคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานนั้น มีการพัฒนาและสามารถใช้จ่ายเงินกองทุนให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2560 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประเภท การพัฒนาดีเด่น จากกระทรวงการคลัง  ทั้งนี้การดำเนินงานกองทุนฯ และการปรับแผนการพัฒนาเงินกองทุนนั้น เพื่อตอบรับนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งเพื่อให้สอดรับกับนโยบายการบริหารงานของพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ต้องการพัฒนากำลังแรงงาน ให้ก้าวสู่ไทยแลน์ 4.0 ด้วย

ในปี 2560 สถานประกอบกิจการที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ ได้จัดฝึกอบรมพนักงานของตนเอง พร้อมยื่นรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายแล้วจำนวน 3,573,923 คน และมีสถานประกอบกิจการกู้ยืมเพื่อนำไปใช้ในการฝึกอบรม ทั้งสิ้น 53,770,800 บาท และอยู่ระหว่างการพิจารณาคำขออีก 12,200,000 บาท รวม 65,970,800 บาท โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 67,695,300 บาท ปัจจุบันคงเหลือเงินให้กู้ยืมอีกเพียง 1,724,500 บาท

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ปัฐพงษ์ สถาวรสมิต


HASTAG : พัฒนาฝีมือ  ไทยแลนด์ 4.0  แรงงาน 

ติดตามข่าวอื่นๆ