ด้วยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระสังฆราชประทานโอวาท! ทรงเปรียบน้ำพระราชหฤทัย ร.๖ ใสสะอาด บริสุทธิ์ดุจน้ำ #ครบ๕๐ปีการประปา

เช้าวันพุธ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังอาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาการประปานครหลวง เป็นปีที่ ๕๐

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ความตอนหนึ่งว่า

แม้การประปานครหลวงได้รับการก่อตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติอย่างเป็นทางการตามกฎหมาย เมื่อ ๕ ทศวรรษก่อน แต่อันที่จริงการประปานั้น มีรากฐานมาจากด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันใสสะอาดของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ กล่าวคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการนี้ และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสืบสานพระราชปณิธานสืบมา ด้วยทรงหวังประโยชน์สุขของราษฎร

สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ได้พระราชทานพระราชดำรัสในวันเปิดกิจการของท่านทั้งหลายไว้ ความตอนหนึ่งว่า

น้ำซึ่งใสสะอาดบริสุทธิ์ใครๆ ย่อมรู้อยู่แล้วทั้งในโบราณและบัดนี้ว่าเป็นของจำเป็นเพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขสำหรับป้องกันโรคอันตรายของมนุษย์ น้ำใสสะอาดย่อมเป็นเครื่องบำบัดโรคได้ดีกว่าโอสถหรือเภสัชทั้งหลาย

เพราะฉะนั้น จึงขอให้ทุกท่านจงทำหน้าที่ ด้วยความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ ด้วยการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความสามัคคีกลมเกลียวกันในองค์กร เพื่อจะได้สามารถผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพ เพื่อความสุขและความปลอดภัยของมนุษย์ทั้งปวง สมตามพระบรมราชปณิธาน

ถ้าทำได้เช่นนั้น มงคลอันอุดมย่อมบังเกิดแก่ท่านผู้มีความกตัญญูกตเวทีทุกคน สมดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับรองไว้ว่า ความกตัญญูกตเวทีเป็นมงคลอันสูงสุด


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจาก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อุทัย เลิกสันเทียะ


HASTAG : พระสังฆราช 

ติดตามข่าวอื่นๆ