ก.แรงงาน วางแผนการลงทุน ขยายเม็ดเงินกองทุนประกันสังคม เพิ่มความเชื่อมั่นผู้ประกันตน

ก.แรงงาน เร่งวางแผนการลงทุน บริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบ พร้อมขยายเม็ดเงินลงทุนให้กองทุนประกันสังคมได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า สร้างความมั่นคง สร้างเสถียรภาพทางการเงินให้กองทุนเติบโต เพิ่มความเชื่อมั่นผู้ประกันตน

 

 หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และคณะกรรมการประกันสังคม ได้เดินทางไปนครนิวยอร์ก ระหว่างวันที่ 7 - 13 ส.ค. 2560 เพื่อติดตามการลงทุน และศึกษาดูงานโอกาสในการขยายการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนประกันสังคม ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2560 ปลัดกระทรวงแรงงานและคณะได้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารบริษัท Black Rock Asset Management ซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลการลงทุนอยู่ในปัจจุบันและได้นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาขยายการลงทุนในหลายประเด็น ได้แก่ 1) วิธีการลงทุนผ่านกองทุน ETF

2) กระบวนการกำกับการลงทุน 3) การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน และ 4) การลงทุน

ในอสังหาริมทรัพย์

 จากนั้นวันที่ 10 ส.ค.2560 ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ ได้ไปประชุมติดตามผลร่วมกับ JP Morgan ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุนประกันสังคม ได้ให้ข้อมูลแนวโน้มการลงทุนของกองทุนประกันสังคมในภาพรวมของโลกว่า ได้เพิ่มการลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงการลงทุนทางเลือกมากขึ้นเพื่อกระจายความเสี่ยง ซึ่งประเด็นสำคัญที่กองทุนประกันสังคมหลายประเทศกำลังดำเนินการอยู่ อาทิ การสื่อสารกับสมาชิกเพื่อสร้างการยอมรับในแนวทางการลงทุนรูปแบบใหม่ กองทุนส่วนใหญ่เน้นแผนบำนาญชราภาพที่กำหนดประโยชน์ทดแทน นอกจากนี้ JP Morgan ยังได้ให้คำปรึกษาในการขยายการลงทุนแก่ประกันสังคมอีกด้วย ในวันเดียวกันปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ ยังได้ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานบริหารจัดการระบบบำนาญรัฐนิวยอร์กในสหรัฐฯ ซึ่งแต่ละรัฐมีระบบการบริหารจัดการบำนาญแตกต่างกัน สำหรับระบบบำนาญท้องถิ่นแห่งนครนิวยอร์ก เป็นการให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างภาครัฐทุกคนในรัฐนิวยอร์ก โดยจัดเก็บเงินสมทบจากทั้งนายจ้างและลูกจ้าง นอกจากนี้ หน่วยงานยังมีการวางแผน/ ให้คำปรึกษาก่อนการเกษียณอายุ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับบำนาญจะมีรายได้ที่มั่นคงในอนาคต รวมถึงมีการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสร้างการรับรู้แก่ผู้รับบริการ


 

จากนั้นวันที่ 10 ส.ค.2560 ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ ได้ไปประชุมติดตามผลร่วมกับ JP Morgan ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุนประกันสังคม ได้ให้ข้อมูลแนวโน้มการลงทุนของกองทุนประกันสังคมในภาพรวมของโลกว่า ได้เพิ่มการลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงการลงทุนทางเลือกมากขึ้นเพื่อกระจายความเสี่ยง ซึ่งประเด็นสำคัญที่กองทุนประกันสังคมหลายประเทศกำลังดำเนินการอยู่ อาทิ การสื่อสารกับสมาชิกเพื่อสร้างการยอมรับในแนวทางการลงทุนรูปแบบใหม่ กองทุนส่วนใหญ่เน้นแผนบำนาญชราภาพที่กำหนดประโยชน์ทดแทน นอกจากนี้ JP Morgan ยังได้ให้คำปรึกษาในการขยายการลงทุนแก่ประกันสังคมอีกด้วย ในวันเดียวกันปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ ยังได้ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานบริหารจัดการระบบบำนาญรัฐนิวยอร์กในสหรัฐฯ ซึ่งแต่ละรัฐมีระบบการบริหารจัดการบำนาญแตกต่างกัน สำหรับระบบบำนาญท้องถิ่นแห่งนครนิวยอร์ก เป็นการให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างภาครัฐทุกคนในรัฐนิวยอร์ก โดยจัดเก็บเงินสมทบจากทั้งนายจ้างและลูกจ้าง นอกจากนี้ หน่วยงานยังมีการวางแผน/ ให้คำปรึกษาก่อนการเกษียณอายุ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับบำนาญจะมีรายได้ที่มั่นคงในอนาคต รวมถึงมีการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสร้างการรับรู้แก่ผู้รับบริการ

 

ส่วนวันที่ 11 ส.ค.2560 ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ ได้ประชุมหารือร่วมกับบริษัท Goldman Sachs ซึ่งเป็นธนาคารสำหรับกองทุนขนาดใหญ่ ได้แนะนำการลงทุนแบบ Smart beta หรือการลงทุนแบบ

ใช้กฎการลงทุนที่ชัดเจนแต่เป็นการเลือกหลักทรัพย์ที่สามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของตลาดได้ นอกจากนี้ Goldman Sachs ยังได้แนะนำวิธีการการทำธุรกรรมซื้อขายให้สำนักงานประกันสังคมเพื่อขยายการลงทุนในต่างประเทศอีกด้วย

 

 ผลการติดตามการลงทุนของกองทุนประกันสังคมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ทำให้การลงทุนในต่างประเทศของกองทุนประกันสังคมมีระบบที่ดี สถาบันที่เกี่ยวข้องมีความน่าเชื่อถือ มีระบบการถ่วงดุล

ที่เหมาะสมทั้งการจัดหาการลงทุน การบริหารการลงทุนและการเก็บรักษาเงิน เพื่อขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นตามกรอบและแผนงานที่อนุกรรมการด้านการลงทุนและอนุกรรมการด้านความเสี่ยงได้นำเสนอไว้และคณะกรรมการได้เห็นชอบหลักการไว้แล้วต่อไป


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ปัฐพงษ์ สถาวรสมิต


HASTAG : ก.แรงงาน  ประกันตน  ประกันสังคม 

ติดตามข่าวอื่นๆ