อดีตสิงห์ดำจุฬาฯ ชี้ "เนติวิทย์" ถ้าไม่แก้ที่รากลึกทำจุฬาฯ ตกเป็นจำเลยสังคม!!! จี้ อธิการบดี เร่งดำเนินการก่อนสาย!! (เจอดี - มีคลิป)

         จากกรณีนายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานสภานิสิตจุฬาฯได้มีความพยายามสร้างสถานการณ์เหตุวุ่นวายในงานถวายสัตย์ปฏิญาณตนของนิสิตใหม่ประจำปี 2560 ที่พระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมกับเพื่อนโดยอ้างว่าตกลงกับรองอธิการบดี ถ้าฝนตกจะให้นิสิตแค่โค้งคำนับแล้วจบ แต่กลับกลายเป็นว่าให้ถวายบังคมเหมือนเดิมจึงทนไม่ได้จึงร่วมกับเพื่อนเดินออกมา จนกลายเป็นกระแสวิภาควิจารณ์ต่างๆนานๆ เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา

        ต่อมาทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยทางสภาคณาจารย์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและประมวลข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณของอาจารย์ผู้ปรากฏเป็นข่าวว่ามีการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อนิสิตในเหตุการณ์ดังกล่าว  ขณะเดียวกันคณะกรรมการส่งเสริมวินัยนิสิตในฝ่ายกิจการนิสิตซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมและกำกับดูแลให้นิสิต ได้มีการประชุมกันเพื่อเริ่มการสืบสวนและประมวลข้อเท็จจริงในส่วนของกลุ่มนิสิตที่มีความเกี่ยวข้องจากเหตุการณ์เดียวกันแล้ว

       ขณะที่คุณวิรังรอง ทัพพะรังสี อดีต นิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (มปปท.) ผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการทวงถามหน้าที่ของอธิการบดี จุฬาฯ เกี่ยวกับกรณีนายเนติวิทย์มาโดยตลอด ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่า อธิการบดี มองเห็นปัญหาพฤติกรรมของนายเนติวิทย์เพียงแค่..."เดินออกจากแถว.....” เท่านั้น?? อีกทั้งการตั้งคณะกก. ขึ้นมาเพื่อสอบสวนเนติวิทย์เรื่องเดินออกจากแถวซึ่งเป็นแค่ "การกระทำ” โดยมองไม่เห็นถึงเจตนาและเหตุของเจตนาแห่งการกระทำนั้นของเนติวิทย์  หวั่นกลายเป็น"ผลไม้พิษ"ได้แพร่พิษขยายพันธ์หยั่งรากลึกไว้เรียบร้อยแล้วในร่มรั้วจุฬาฯและได้ออกไปกระจายพันธ์ในสังคมที่ใหญ่กว่า ในตอนที่๑

    ล่าสุดคุณวิรังรอง ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางเฟสบุ๊คส่วนตัวอีกครั้ง โดบระบุว่า...

ตอนที่ ๒: เนติวิทย์อาจจะประพฤติผิดวินัยนิสิต ๘ ข้อ จาก ๑๑ ข้อ พิจารณา “ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๒๗” กล่าวคือ...เนติวิทย์อาจจะมี:
- เจตนาไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งของจุฬาฯ (ผิดระเบียบวินัยนิสิตข้อที่ ๔)
- เจตนาไม่ปฏิบัติตามหลัก จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย (ผิดระเบียบวินัยนิสิตข้อที่ ๕)
-เจตนาสร้างความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้เกิดความแตกสามัคคี และทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติคุณของจุฬาฯ (ผิดระเบียบวินัยนิสิตข้อที่ ๖)
-เจตนาประพฤติตนไม่เป็นสุภาพชน มีการกระทำที่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ตนเอง บิดามารดา และผู้ปกครอง (ผิดระเบียบวินัยนิสิตข้อที่ ๗)
-เจตนาไม่เชื่อฟังคำสั่งหรือคำแนะนำตักเตือนของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ (ทั้งนี้...ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาฯ เคยกล่าวในที่ประชุมกับคณะนิสิตเก่าและดิฉันซึ่งเป็นตัวแทนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (มปปท.) หลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งแรกว่า "ได้ตักเตือนเนติวิทย์แล้ว เรื่องนี้เราจัดการกันเองภายในได้....” คำกล่าวของอธิการบดีจุฬาฯ จึงน่าจะใช้เป็นคำยืนยันต่อคณะกรรมการฯ ได้ว่า เนติวิทย์ต้องเคยได้รับคำสั่งหรือคำแนะนำตักเตือนมาก่อนหน้า แต่เนติวิทย์ยังกระทำอีกเป็นซ้ำสองจึงน่าจะผิดระเบียบวินัยนิสิตข้อที่ ๘ อย่างชัดเจน
-เจตนาไม่ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีการอันเป็นรากเหง้าของจุฬาฯ และวัฒนธรรมไทย (ผิดระเบียบวินัยนิสิตข้อที่ ๑๒)
-เจตนาดำเนินกิจกรรม อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย หรือคณะ (ผิดระเบียบวินัยนิสิตข้อที่ ๑๓)
-เจตนาจัดพิมพ์สิ่งเขียนหรือกล่าวถ้อยคำหรือกระทำการอื่นใดอันอาจจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ข้อนี้ถ้าคณะกรรมการฯ ไม่มีข้อมูลก็ขอให้เข้าไปดูในหน้าเฟสบุ๊คของเนติวิทย์ก็อาจจะพบสิ่งเขียนอันน่าจะสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นต่างกรรมต่างวาระมากมายหลายรายการ (ผิดระเบียบวินัยนิสิตข้อที่ ๑๔)


 

สรุป เนติวิทย์อาจจะมีเจตนาทำผิดระเบียบวินัยนิสิตถึง ๘ ข้อ จาก ๑๑ ข้อ
- ข้อสังเกต:
- การตั้งโจทย์ผิดก็จะทำให้กระบวนการพิจารณาดำเนินไปอย่างไม่ตรงประเด็น ผลคือไม่สามารถแก้ปัญหาที่รากที่แก่นได้ จึงหวังว่าคณะกก. จะพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน มิฉะนั้นจุฬาฯ ก็อาจจะตกเป็นจำเลยสังคมว่า เป็นการตั้งคณะกก. ขึ้นมาเพียงเพื่อแสงว่า จุฬาฯ ได้ทำอะไรบางอย่างในเรื่องนี้แล้ว หรือเป็นการซื้อเวลาไปวันๆ เพราะคิดว่านานไปคนก็ลืม...หากเป็นเช่นนั้นและถ้าเรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่ ๓ ไม่ว่าจะโดยเนติวิทย์หรือนิสิตคนอื่น ก็ควรตั้งตั้งคณะกก. สอบสวนผู้บริหารจุฬาฯ ดีกว่าไปสอบสวนนิสิต....


วิรังรอง ทัพพะรังสี

นิสิตเก่า สิงห์ดำ รัฐศาสตร์ จุฬาฯ รุ่น ๓๐
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ณัฏฐธิดา สิทธิผล


HASTAG : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เนติวิทย์ 

ติดตามข่าวอื่นๆ