นี่แหละเหตุผลประชาชน !!!! ไม่ปลดล็อคพรรคการเมือง บ้านเมือง ได้สงบ ไม่วุ่นวาย ...แต่อาจทำให้พรรคการเมืองออกมาเคลื่อนไหวกดดัน

 ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี รัฐบาลยังไม่ปลดล็อคพรรคการเมือง 
 จากที่พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ออกมายืนยันยังไม่ปลดล็อคพรรคการเมืองในช่วงนี้ ถึงแม้ว่าสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. จะผ่านร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแล้ว เพราะเห็น ว่าขณะนี้สถานการณ์การเมืองยังไม่สงบ และยังมีคดีสำคัญทางการเมืองรออยู่ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของ ประชาชนต่อกรณีดังกล่าว “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน  ทั่วประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 1,143 คน ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2560 สรุปผลได้ ดังนี้ 

 

     1)  ประชาชนคิดอย่างไร กับ กรณีที่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ยืนยันยังไม่ปลดลอ็คพรรคการเมือง 
อันดับ 1 อาจทำให้พรรคการเมืองออกมาเคลื่อนไหวกดดัน เรียกร้องขอความยุตธิรรม 65.88% 
อันดับ 2 ควรรอเวลาที่เหมาะสมกว่านี้  ถ้าปลดล็อคในช่วงนี้อาจมีปัญหาตามมาอีกมาก 61.42% 
อันดับ 3 ควรให้อิสระพรรคการเมืองได้เตรียมพร้อมส าหรับการเลือกตั้ง 58.99% 
อันดับ 4 ทุกฝ่ายควรให้ความร่วมมอื เพื่อความสงบของบ้านเมือง 52.29%
 อันดับ 5 ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไร บ้านเมืองยังอยู่ในการควบคุมดูแลของ คสช. 49.32% 

 

   2)  ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่กับการยังไม่ปลดล็อคพรรคการเมือง 
อันดับ 1 เห็นด้วย 60.89% 
อันดับ 2 ไม่เห็นด้วย 39.11% 
 


3)“5 อันดับ เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย” กับ การยังไม่ปลดล็อคพรรคการเมือง  “เห็นด้วย”  หรือ  “ไม่เห็นด้วย”
    
“เห็นด้วย” 

 1 บ้านเมืองจะได้สงบ ไม่วุ่นวาย  73.49% 
2 ไม่อยากเห็นนักการเมืองออกมาทะเลาะกัน 69.40% 
 3 รัฐบาลจะได้ควบคุมดูแลได้ง่าย 67.67% 
4 ควรปฏิบัตติาม ยังไม่ถึงช่วงเลือกตั้ง 59.05% 
5 อยากให้เป็นไปตามโรดแมปที่วางไว้ 46.88% 


 “ไม่เห็นด้วย”
1 เป็นการปิดกั้น ไม่ให้อสิระพรรคการเมือง 74.50% 
2 นักการเมืองไม่พอใจ สร้างความขัดแย้ง 63.76%
3 ท าให้มีเวลาในการเตรยีมการเลือกตงั้น้อย 56.38% 
 4 กลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมือง 47.65% 
5 ประชาชนไม่รู้ความคืบหน้าของนักการเมือง 38.36% 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สินีนุช บรรเจิดธนากุล


HASTAG : สวนดุสิต  โพล 

ติดตามข่าวอื่นๆ