อย่าให้รู้ว่ามีการลักลอบล้อบบี้ บิ้กบี้ เยี่ยมศูนย์คัดกรองต่างด้าว ย้ำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโปร่งใส พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ ปชช.

วันนี้ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์คัดกรองแรงงานต่างด้าวที่ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ถนนศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง และ ศูนย์กีฬาบางขุนเทียนเคหะชุมชนธนบุรี ถนนพระราม 2 ซอย 62 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 

 

 

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ศูนย์คัดกรองแรงงานต่างด้าวเป็นขั้นตอนที่ 2 ซึ่งจะเป็นการสัมภาษณ์เพื่อพิสูจน์ความเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง โดยทั้งนายจ้างและลูกจ้างจะต้องมาด้วยตนเอง หากนายจ้างไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ตามวัน เวลาที่กำหนดก็ต้องมอบอำนาจให้ญาติพี่น้องมาดำเนินการแทนในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา หากเป็นนิติบุคคลสามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนบริษัทหรือสถานประกอบการดำเนินการแทน เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เป็นต้น ซึ่งหากมีจำนวน 10 คนขึ้นไปขอให้เตรียมหลักฐานมาประกอบการสัมภาษณ์เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เช่น ทะเบียนลูกจ้าง ทะเบียนการจ่ายค่าจ้าง สัญญาจ้าง แบบรายงานสภาพการจ้าง เป็นต้น สำหรับการพิจารณานั้น เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่า

คนต่างด้าวเป็นลูกจ้างของนายจ้างปัจจุบันก่อนวันที่ 23 มิถุนายน 2560 หรือไม่ คนต่างด้าวมีอายุต่ำกว่า 15 ปี/อายุ 15 - 18 ปี หรือมีอายุ 55 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 หรือไม่ ซึ่งขณะนี้มีจำนวนที่ไม่ผ่านการคัดกรองประมาณกว่า 1,000 คนทั่วประเทศ ขณะที่ผ่านการสัมภาษณ์อยู่ประมาณกว่า 61,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์กว่า 10,000 คน รองลงมาเป็นกิจการก่อสร้างกว่า 7,000 คน และกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มกว่า 4,000 คน ซึ่งศูนย์ฯ แต่ละแห่งสามารถสัมภาษณ์ได้ตั้งแต่ 500-1,000 คนต่อวัน โดยบุคลากรที่สัมภาษณ์เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการบันทึกคำให้การ ดังนั้น จึงไม่ต้องกังวลว่าจะใช้เวลานานหรือพิจารณาไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเป็นหลัก

 

ผลการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้างที่ศูนย์คัดกรองทั้ง 2 แห่ง  คือ 1. ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค มีนายจ้างผ่านการสัมภาษณ์ 747 ราย ลูกจ้างผ่านการสัมภาษณ์ 1,834  คน โดยมีนายจ้างมายื่นคำขอจ้างคนต่างด้าว (24 ก.ค. – 7 ส.ค.60) จำนวน 10,112 ราย ลูกจ้าง 28,755            

 


คน เป็นกัมพูชา 10,155 คน  ลาว 5,161 คน เมียนมา 13,439 คน 2.ศูนย์กีฬาบางขุนเทียนเคหะชุมชนธนบุรี  มีนายจ้างผ่านการสัมภาษณ์ 813 ราย ลูกจ้างผ่านการสัมภาษณ์  1,889  คน โดยมีนายจ้างมายื่นคำขอจ้างคนต่างด้าว (24 ก.ค. – 7 ส.ค.60) จำนวน 5,296 ราย ลูกจ้าง 17,554 คน เป็นกัมพูชา 4,338 คน  ลาว 17,554 คน เมียนมา 9,861 คน

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ปัฐพงษ์ สถาวรสมิต


HASTAG : ก.แรงงาน  แรงงานเมียนมาร์  แรงงานกัมพูชา 

ติดตามข่าวอื่นๆ