แล้วคุณล่ะว่าอย่างไร !!!! ฟังเสียงประชาชน “ข้อดี-ข้อเสีย” ของการยกเลิกระบบผู้สมัครเลือกตั้งแบบพรรคเดียวเบอร์เดียว

  จากที่ กรธ.เสนอการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งให้ผู้สมัครในเขตจับสลากเบอร์    ในแต่ละเขต และจะไม่ใช้เบอร์เดียวกันทั้งประเทศเหมือนในอดีต ทำให้บ ต่อกรณีดังกล่าว “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ                       จำนวนทั้งสิ้น 1,119 คน ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2560 สรุปผลได้ ดังนี้ 
     
1. ประชาชนคิดอย่างไร กับ กรณีที่ กรธ. จะยกเลิกระบบผู้สมัครเลือกตั้งแบบพรรคเดียวเบอร์เดียว 
อันดับ 1 ควรรับฟังความเห็นทั้งประชาชนและนักการเมือง 60.86% 
อันดับ 2 ไม่ว่าจะเลือกตั้งแบบไหนก็มีทั้งข้อดี-ข้อเสีย ที่แตกต่างกัน 58.27% 
อันดับ 3 อยู่ในขั้นตอนการเสนอร่างฯ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  50.04% 
อันดับ 4 ยังไม่รู้รายละเอียดที่ชดัเจน ไม่แน่ใจว่าจะเป็นรูปแบบใด 48.88% 
อันดับ 5 เป็นแนวทางใหม่ ๆ อาจทา ให้การเลือกตั้งดีขึ้น  43.14% 

 

 

2. “ข้อดี-ข้อเสีย”  ของการใช้เบอร์เดียวกันของพรรคเดียวกันทั้งประเทศ 
 ข้อดีของการใช้เบอร์เดียวกันของพรรคเดียวกันทั้งประเทศ 
จดจำง่าย เข้าใจง่าย 74.80% 
เป็นวิธีที่ใช้มานาน ประชาชนคุ้นเคย 64.97%
พรรคการเมืองหาเสียงง่าย 63.99%

ข้อเสียของการใช้เบอร์เดียวกันของพรรคเดียวกันทั้งประเทศ 
 เกิดการทุจรติ ซื้อเสียงได้ง่าย  73.28% 
 คนเลือกพรรคมากกว่าตัวบุคคล 68.54%  
คนจำแต่ตัวเลข ไม่สนใจนโยบาย 54.60% 

 


 3. การยกเลิกระบบผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบพรรคเดียวเบอร์เดียว (แบบเดิม) จะช่วยให้การเลือกตั้งดีขึ้นหรือแย่ลง 
อันดับ 1 เหมือนเดิม 45.93%  เพราะ ไม่ว่าแบบใดก็ไม่สามารถแก้ปัญหาการทุจริตได้ ถูกผูกขาดด้วย 2 พรรคใหญ่ ได้นักการเมืองหน้าเดิม พรรคเดิม ฯลฯ  อันดับ 2 แย่ลง 32.80%  เพราะ ประชาชนสับสน สร้างความวุ่นวายให้กับการเลือกตั้ง เกิดความขัดแย้งทางการเมือง ฯลฯ  
อันดับ 3 ดีขึ้น 21.27%  เพราะ ช่วยป้องกันการซื้อเสียง ประชาชนใส่ใจในการเลือกตัวผู้สมัครมากขึ้น เป็นทางเลือกใหม่ ฯลฯ  
     


 4. ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่กับการจะยกเลิกระบบผู้สมัครเลือกตั้งแบบพรรคเดียวเบอร์เดียว 
อันดับ 1 ไม่เห็นด้วย 41.91%  เพราะ ยุ่งยาก เกิดความสับสน สร้างภาระให้ประชาชน ได้ไม่คุ้มเสีย ไม่น่าจะช่วยแก้ไขปัญหาการทุจริตได้ ฯลฯ  
อันดับ 2 ไม่แน่ใจ 33.51%  เพราะ ยังไม่รู้ว่าผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร ยังไม่รู้ข้อมูลข้อเท็จจริง เป็นเพียงกระแสข่าว รอการเลือกตั้ง ฯลฯ 
อันดับ 3 เห็นด้วย 24.58%  เพราะ ช่วยป้องกันการทุ่มซื้อเสียงได้ ทำให้ประชาชนต้องพิจารณาผู้สมัครให้มากขึ้น เลือกคนดีอย่างแท้จริง ฯลฯ

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สินีนุช บรรเจิดธนากุล


HASTAG : สวนดุสิตโพล 

ติดตามข่าวอื่นๆ