เสียงประชาชน !!!! โพลชัด “สถานการณ์น้้ำท่วม” ในสายตาประชาชน “สาเหตุ”ซ้ำซาก ๕ อันดับ ...ดูแล้วคุณล่ะว่าอย่างไร

สวนดุสิตโพล ได้เปิดเผยผลสำรวจ “สถานการณ์น้้าทว่ม” ในสายตาประชาชน   สถานการณ์น้้าท่วมในปีนี้ที่มีแนวโน้มเข้าขั้นวิกฤตหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นฝนที่ตกหนักต่อเนื่องและน้้า ไหลหลาก โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ.สกลนคร นครพนม ร้อยเอ็ด ส่งผลให้บ้านเรือน พื้นที่ทาง การเกษตรเสียหายเป็นจ้านวนมาก ประชาชนไม่มีที่อยู่อาศัย ในขณะที่รัฐบาลก็ได้เร่งด้าเนินการให้ความช่วยเหลือ อย่างเต็มที่ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสถานการณ์น้้าท่วม “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัย             สวนดุสิต ได้ส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จ้านวนทั้งสิ้น 1,293 คน ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2560 สรุปผลได้ ดังนี้   

 


   1)  ประชาชนคิดอย่างไร? กับสถานการณ์น้้าท่วมที่เริ่มต้นขึ้นในปีนี้ อันดับ 1 รู้สึกเป็นห่วง กังวล น้้าท่วมหนักหลายพื้นที่  83.68% อันดับ 2 เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปี และมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น  74.56% อันดับ 3 สร้างความเสียหายตอ่พื้นที่การเกษตร บา้นเรือน และกระทบเศรษฐกิจ  68.29% อันดับ 4 รัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาระยะยาว มีการบริหารจัดการน้้าที่ดี 67.21% อันดับ 5 เป็นฝีมือมนุษย์ เห็นแกต่ัว ท้าลายธรรมชาติ 53.29% 

 

 

2)  “สาเหตุ” ของปัญหาน้้าท่วมซ้้าซากในประเทศไทย คือ อันดับ 1 ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม การตดัไม้ท้าลายป่า 78.50% อันดับ 2 การบริหารจัดการน้้า การระบายน้้ายังไม่มีประสิทธิภาพ 73.16% อันดับ 3 ขยะอุดตัน ไม่ขุดลอกคูคลอง สิ่งปลกูสรา้งขวางทางน้้า 66.13% อันดับ 4 เขื่อน ฝาย อ่างเก็บน้้า ชา้รดุ  61.79% อันดับ 5 ระบบแจ้งเตือน ระบบเตือนภัยไม่มีประสิทธิภาพ 54.76% 
 

 


3)  “มาตรการป้องกันน้้าท่วม” ที่ควรด้าเนินการอย่างเร่งด่วน คือ อันดับ 1 หน่วยงานที่เกยี่วข้องวางแผนรับมือ มีมาตรการฉุกเฉนิ เตือนภัย 80.28% อันดับ 2 ลอกท่อ ขุดลอกคูคลอง เก็บขยะให้พ้นทางน้้า 79.81% อันดับ 3 ตรวจสอบเขอื่น อ่างเก็บน้้า ประตรูะบายน้้า ซ่อมแซมจุดที่ช้ารดุ 70.77% อันดับ 4 ในพื้นที่เสี่ยงควรเตรยีมเรอื เครื่องสูบน้้า กระสอบทราย 60.40% อันดับ 5 ชี้แจงสถานการณ์น้้าให้ประชาชนไดร้ับทราบ เตรียมพร้อมป้องกัน 56.69% 
“สถานการณ์น้้าทว่ม” ในสายตาประชาชน 

 

 


   4)   ประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะรับมือสถานการณ์น้้าท่วมในปีนี้ได้หรือไม่ อันดับ 1 ไม่ค่อยเชอื่มั่น           38.99%  เพราะ ดูจากสถานการณ์น้้าท่วมที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ มีน้้าท่วมไปแล้วในหลายพื้นที่ ระบบบริหารจัดการน้้า                  ไม่มีความชัดเจน น้้าท่วมเป็นปัญหาใหญ่ ทุกรัฐบาลก็ไม่สามารถแก้ไขได้ ฯลฯ อันดับ 2 ค่อนข้างเชื่อมั่น         27.36%  เพราะ  นายกฯลงพื้นที่ใกล้ชิด ท้างานอย่างจริงจัง มีหน่วยงานหลายฝ่ายให้ความร่วมมือ คิดว่าปริมาณน้้า ไม่มากเท่าปี 54 ฯลฯ  อันดับ 3 ไม่เชื่อมั่น                18.22%  เพราะ ไม่มีการเตรียมพร้อม ไม่มีการรับมือ ภัยธรรมชาติไม่สามารถควบคุมได้ เป็นปัญหาซ้้าซาก น้้าท่วม ทุกปี ฯลฯ อันดับ 4 เชื่อมั่นว่าจะรับมือได้   15.43%  เพราะ  มีอ้านาจสั่งการ มีกองก้าลังทหารในทุกพื้นที่ รัฐบาลเร่งด้าเนินการช่วยเหลือ น้าเหตุการณ์ที่เคยเกิด ขึ้นมาเป็นแนวทางในการแก้ไขได้  ฯลฯ   

 

5)  บทเรียนที่ได้จากการประสบปัญหาน้้าท่วมในปีที่ผ่าน ๆ มา ที่สามารถน้ามาปรับใช้ในปีนี้ คือ อันดับ 1 ภาครัฐควรวางแผนบริหารจัดการน้้า ระบายน้้าอยา่งรวดเร็ว 79.66% อันดับ 2 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ ฟื้นฟูสภาพจิตใจ ให้ก้าลังใจผู้ประสบภัย  73.94% อันดับ 3 เตรียมของชว่ยเหลือสิ่งจ้าเป็นพื้นฐาน เช่น อาหาร นา้้ดื่ม เสื้อผา้ ยารกัษาโรค ฯลฯ                      71.93% อันดับ 4 ดูแลสุขภาพร่างกาย ป้องกนัโรคที่มาจากน้้า 66.98% อันดับ 5 ติดตามขา่วสาร สภาพอากาศ ฟังการแจ้งเตือนอย่างใกล้ชดิ 64.35% 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ดลวรรธน์ โพธิชาธาร


HASTAG : สวนดุสิตโพล  น้ำท่วม 

ติดตามข่าวอื่นๆ