CAT มุ่งขับเคลื่อน CSR สู่ CSV จัด workshop เข้มข้น กลยุทธ์ CSR สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทุกฝ่ายตอบรับเข้าร่วมทั้งองค์กร


บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) หรือ CAT 
ได้จัดกิจกรรม Workshop CAT CSR Come Together 
(กลยุทธ์ csr สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน)
ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม เอส รัชดา
โดยกิจกรรม Workshop มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจ
และตระหนักรู้แนวทางการขับเคลื่อน csr 
อย่างยั่งยืนให้ผู้บริหาร และพนักงานสามารถนำความรู้ 
และประสบการณ์จากกิจกรรม workshop 
ไปปรับใช้โดยนำศักยภาพผู้นำด้านเทคโนโลยี
สื่อสารโทรคมนาคม ไปสร้างคุณค่าทั้งกระบวนการทำงานภายในองค์กร
CRS In process และ CSR After Process เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์ CSR สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อนันต์ คนกาญจน์


HASTAG : CAT  กสท  กสท โทรคมนาคม 

ติดตามข่าวอื่นๆ