อยากเห็นบ้านเมืองสงบ!?!? โพลเผย10 ข้อ การสร้างความปรองดอง ..ลดทิฐิ เปิดใจ รับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน


“10 ข้อ การสร้างความปรองดอง” ในทัศนะของประชาชน

ตามที่ คสช. ได้ดำเนินการตั้ง“คณะกรรมการบริหารราชแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง” (ป.ย.ป.) เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองและการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ โดยได้
ดำเนินการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและจัดท าสรุปเป็นร่างสัญญาประชาคม ซึ่งมีความคิดเห็นร่วม 10 ข้อ ที่คนไทยพึง
ปฏิบัติร่วมกัน เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อการสร้างความปรองดอง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 1,019 คน ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2560
 


สรุปผลได้ ดังนี้
 1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับการสร้างความปรองดองของรัฐบาลที่ก าลังด าเนินการอยู่ในขณะนี้
อันดับ 1 อยากเห็นบ้านเมืองสงบ ประชาชนรักใคร่สามัคคี 71.44%
อันดับ 2 เป็นเรื่องที่ท าได้ยาก ถึงจะเห็นผลช้า แต่อยากให้ท าต่อไป 60.16%
อันดับ 3 ควรเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็น 58.00%
อันดับ 4 ยังมีความขัดแย้ง ไม่น่าจะท าส าเร็จ 52.99%
อันดับ 5 ถ้าท าส าเร็จจะท าให้บ้านเมืองพัฒนาและมีเสถียรภาพ 47.20%

 2. ประชาชนคิดว่ากระบวนการขั้นตอนในการสร้างความปรองดองที่ด าเนินการอยู่ขณะนี้เป็นอย่างไร?
อันดับ 1 ดำเนินการยังช้าอยู่ 73.78%
เพราะ ยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม บ้านเมืองยังมีความขัดแย้ง นักการเมืองยังทะเลาะเบาะแว้ง ฯลฯ
อันดับ 2 ด าเนินการได้รวดเร็วดีแล้ว 26.22%
เพราะ เป็นไปตามโรดแมป มีความคืบหน้า มีการตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและมีการประชุมเป็นระยะฯลฯ

 


 3. “10 อันดับ สัญญาประชาคม” ที่ประชาชนคิดว่าควรเร่งด าเนินการมากที่สุด
อันดับ 1 ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม 71.85%
อันดับ 2 เคารพเชื่อมั่นและปฏิบัติตามกฎหมาย 69.97%
อันดับ 3 ร่วมกันสร้างบรรยากาศของความสามัคคีปรองดอง 68.69%
อันดับ 4 น้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้กับการด ารงชีวิต 67.42%
อันดับ 5 สนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข การศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียม 63.20%
อันดับ 6 ร่วมมือกันสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 56.13%
อันดับ 7 การรับรู้ข่าวสารอย่างรอบคอบ 55.64%
อันดับ 8 สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิรูปประเทศในทุกด้าน 50.44%
อันดับ 9 การส่งเสริมให้สังคมมีมาตรฐานสากล 49.66%
อันดับ 10 ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 47.69%

 4. ทำอย่างไร? การสร้างความปรองดอง จึงจะส าเร็จ
อันดับ 1 ลดทิฐิ เปิดใจ รับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน 78.70%
อันดับ 2 ใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม ไม่สองมาตรฐาน 66.63%
อันดับ 3 ร่วมมือร่วมใจ สามัคคีกัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 63.59%
อันดับ 4 รณรงค์ กระตุ้นให้ทุกคนตระหนักเห็นถึงความส าคัญของความปรองดอง 62.71%
อันดับ 5 ด าเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และมีการติดตามประเมินผล 58.78%

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ธิดารัตน์ พูลศิริ


HASTAG : ยุทธศาสตร์ชาติ  โพล  สามัคคี  ประชาชน 

ติดตามข่าวอื่นๆ