เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช เสด็จสักการะและบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชในอดีต เป็นวันที่3 เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช เสด็จสักการะและบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชในอดีต เป็นวันที่3 เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

บ่ายวันวานวันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงสักการะและทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายพระอัฐิและพระรูปสมเด็จพระสังฆราชในอดีต เป็นวันที่สาม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2560

ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :“หน้าที่สำคัญที่สุด คือประกาศธรรมของพระพุทธเจ้า” พระโอวาทของสมเด็จพระสังฆราช ทรงย้ำเตือนสติ ผู้สอบเปรียญธรรมสำเร็จ สาธุ!!!


ในเวลา 14.100 น. เสด็จไปยังวัดราชสิทธาราม ทรงสักการะพระรูป สมเด็จพระอริยวงษญาณ (ญาณสํวรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 4
เวลา 14.50 น. เสด็จไปยังวัดระฆังโฆสิตาราม ทรงสักการะพระรูป สมเด็จพระอริยวงษญาณ (ศรี) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 1, รูปสมเด็จพระพุฒาจารย์ (พฺรหมรํสีเถร), สมเด็จพระพุฒาจารย์ (หม่อมเจ้าพระทัด เสนีวงศ์), สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ญาณฉนฺทเถร)


ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :อนุโมทนา..สาธุการ!! สมเด็จพระสังฆราช ทรงโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย "ในหลวง ร.๙" แทนการจัดงานเฉลิมฉลอง ทรงเจริญพระชันษา ๙๐ ปี ..เวลา 15.30 น. เสด็จไปยังวัดราชบุรณะ ทรงสักการะพระรูป สมเด็จพระอริยวงษญาณ (นาค) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 6
และในเวลา 16.00 น. เสด็จไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม ทรงสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ติสฺสเทวมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 12
โอกาสนี้ พระภิกษุสามเณรในพระอารามนั้นๆ เฝ้าถวายสักการะ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาด้วย
ที่มาและภาพประกอบ  FB: เพจ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช @SanggharajaOffice 


ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :งดงามสมเป็นสังฆราชา!!! สมเด็จพระสังฆราช รับสั่ง “อย่าเอาเงินมาถวาย” เหตุทำพุทธศาสนาเสื่อม!!!


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ไญยิกา เนื่องจำนงค์


HASTAG : สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร)  สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๒๐  สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร) 

ติดตามข่าวอื่นๆ