กฏหมายต้องรู้ !! คุณผู้หญิงระวังตัวกันไว้ให้ดี หากยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับสามี ระวังจะเป็นเมียน้อยไม่รู้ตัว ?? (ภาพ+รายละเอียด)

จากกรณีที่เพจเฟสบุค สายตรงกฏหมาย ทนายวัชรพล ศิริสาคร ได้มีการโพสต์รายละเอียดถึงเรื่องการจดทะเบียนสมรส

เรื่องที่นักกฎหมายรู้ดี คือ การแต่งงานจะต้องจดทะเบียนสมรส ถ้าไม่งั้น ไม่ถือว่าเป็นการแต่งงานตามกฎหมาย ดังนั้น ใครที่จดทะเบียนสมรส จะถือว่าเป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนใครที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส จะมีสถานะเป็นคู่รัก เมียน้อย ชู้ ฯลฯ แล้วแต่สถานการณ์

ถ้าผู้ชายมีเมีย แต่ไม่จดทะเบียนสมรส แล้วดันไปจดทะเบียนสมรสกับคนอื่นภายหลัง อีเมียคนแรกจะกลายเป็นเมียน้อยทันที เพราะคนที่จดทะเบียนสมรสย่อมเป็นเมียตามกฎหมาย และเมียตามกฎหมายสามารถมีได้คนเดียวเท่านั้น
.
ถ้าไม่อยากเป็นเมียน้อยโดยไม่รู้ตัว ก็ไปจดทะเบียนสมรสนะครับ
.
เพจ สายตรงกฎหมาย ยึดมั่นความยุติธรรม


คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรส
    - จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ และต้องนำบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอมด้วย กรณีที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี จะต้องได้รับ
      อนุญาตจากศาลให้ทำการสมรสได้ ส่วนผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไปสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง
    - ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือไร้ความสามารถ
    - ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดามารดา
    - ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น
    - ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้
    - หญิงหม้ายจะสมรสใหม่ เมื่อการสมรสครั้งก่อนได้สิ้นสุดไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่
              * คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น
              * สมรสกับคู่สมรสเดิม
              * มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์
              * ศาลมีคำสั่งให้สมรสได้
              * ชายหญิง ที่มีอายุไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์ ศาลอาจอนุญาตให้สมรสได้

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรส
    - บัตรประจำตัวประชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
    - สำเนาหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างประเทศ
    - หนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูตหรือสถานกงสุลหรือองค์การของรัฐบาลประเทศนั้น มอบหมาย พร้อมแปล
      (กรณีชาวต่างประเทศขอจดทะเบียนสมรส)
    - สำเนาทะเบียนบ้าน

 

Cr.เพจ สายตรงกฎหมาย ยึดมั่นความยุติธรรม ทนาย รัชพล ศิริสาคร


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อาทิชา พึ่งสมศักดิ์


HASTAG : จดทะเบียนสมรส  เมียหลวง  กฏหมาย  เมียน้อย 

ติดตามข่าวอื่นๆ