สถ. จัดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560

เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (ผู้รับมอบจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา) ร่วมลงนามสัญญาจ้างการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 โดยมีนายดุษฎี สุวัฒวิตยากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายเสถียร ปุรณะวิทย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และนายอัษฎางค์ ปาณิกบุตร ประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เป็นพยานการลงนาม ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จากการที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 8/2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ซึ่งมีหลักการสำคัญกำหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน

สำหรับการจัดการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งความประสงค์ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบในตำแหน่งและอัตราที่ว่างทั้งสิ้นจำนวน 85 ตำแหน่ง 21,605 อัตรา โดยจำแนกได้ ดังนี้ 

1. ตำแหน่งประเภทวิชาการ  จำนวน 33 ตำแหน่ง    7,864  อัตรา
2. ครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็ก  จำนวน 25 ตำแหน่ง    1,903  อัตรา
3. ตำแหน่งประเภททั่วไป     จำนวน 27 ตำแหน่ง  11,838  อัตรา


ได้มีการกำหนดให้มีการรับสมัคร เป็นกลุ่มภาค/เขต จำนวน 10 กลุ่มภาค/เขต โดยแต่ละเขต จะมี 8 – 9 จังหวัด แบ่งเป็น 1) ภาคเหนือ 2 เขต 2) ภาคกลาง 3 เขต 3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เขต และ 4) ภาคใต้ 2 เขต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครในกลุ่มภาค/เขต ได้ 1 เขต ซึ่งจะเป็น กลุ่ม/ภาค ที่ประสงค์จะบรรจุเข้ารับราชการเมื่อสอบแข่งขันได้ สำหรับสถานที่สอบ จะใช้สถาบันการศึกษาในเขตอำเภอเมือง 43 จังหวัด เป็นสถานที่สอบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัครสอบ โดยกำหนดวัน เวลา รับสมัคร ดังนี้ 

- ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน  วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
- รับสมัครสอบทางเว็บไซด์  วันที่ 10 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และวัน เวลา สถานที่สอบ วันที่ 8 กันยายน 2560

ในการดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายให้การสอบเป็นไปด้วยความสุจริต และเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้คนดี มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม อย่างแท้จริงมาปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้กำหนดมาตรการต่างๆ  ในการป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ 17 ขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการรับสมัครสอบ การออกข้อสอบ การคัดเลือกข้อสอบ การพิมพ์ข้อสอบ การจัดสถานที่สอบ การคุมสอบ และการตรวจข้อสอบ ฯลฯ ดังนั้น หากมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยผู้สมัครสอบให้สอบได้ โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น กล่าวอ้างว่ารู้จักข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่สามารถช่วยผู้สมัครสอบให้สอบได้ มีข้อสอบ ที่ใช้ในการสอบ หรือสามารถส่งสัญญาณโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ขอให้แจ้งศูนย์ดำรงธรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-9014 หรือ 02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 06-2601-1331 หรือ www.dla.go.th


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อนันต์ คนกาญจน์


HASTAG : สถ  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

ติดตามข่าวอื่นๆ