ผลโพล !!!! นี่แหละเสียงประชาชน กับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระหว่าง รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ กับรัฐบาลที่ผ่านมา ...ดูกันเลย

การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระหว่าง รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ (ปัจจุบัน) กับรัฐบาลที่ผ่านมา  ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง 4 คน  ซึ่งแต่ละคน ล้วนแต่มีบทบาทส าคัญที่จะเข้ามาช่วยกันบริหารบ้านเมืองต่อไป จึงทำให้การโยกย้ายครั้งนี้ถูกจับตามองเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเมื่อตรงกับช่วงโรดแมปสุดท้ายของรัฐบาลที่หวังเดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ก่อนเข้าสู่การเลือกตั้ง     

เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของ ประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,159 คน ระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2560 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ อันดับ 1 เป็นการโยกย้ายเพื่อให้บุคคลที่เหมาะสมมีความสามารถเข้ามาทำงาน 68.77% อันดับ 2 เพื่อช่วยให้รฐับาลท างานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 54.36% อันดับ 3 ยังไม่รู้วา่จะเป็นอย่างไร จะดีหรือไม่ ต้องพิจารณาจากผลงาน 50.53% อันดับ 4 เป็นการปรับเปลี่ยนคน ก่อนเข้าสกู่ารเลือกตั้ง 46.00% อันดับ 5 ท าให้เกดิกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งบวกและลบ 44.52%
 
 
      2. เมื่อเปรียบเทียบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กับการแต่งตั้ง  โยกยา้ยในรัฐบาลทบี่ริหารโดยนกัการเมอืงที่ผา่นมานั้น ประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร? อันดับ 1 การแต่งตั้งโยกย้ายในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ดกีวา่ 29.07%  เพราะ  เป็นรัฐบาลทหาร ไม่มีการเมืองแทรกแทรง เป็นการปรับเพื่อให้มีผลงานดีขึ้น มีคนที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาท างานหลากหลาย ฯลฯ  อันดับ 2 ดีพอ ๆ กัน 27.60%  เพราะ  ทุกคนต่างก็ท างานเพื่อบ้านเมือง มีการพิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ  ผ่านความเห็นชอบจากมติที่ประชุมมาแล้ว ฯลฯ  อันดับ 3 แย่พอ ๆ กัน 26.46%  เพราะ  มีการแต่งตั้งคนของตนเอง เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง เป็นเรื่องการเมืองและผลประโยชน์ ฯลฯ อันดับ 4 การแต่งตั้งโยกย้ายในรัฐบาลที่บริหารโดยนักการเมือง ดีกว่า 16.87%  เพราะ  มีความเป็นประชาธิปไตย มาจากการเลือกตั้ง สามารถตรวจสอบการท างานได้ ฯลฯ  

     


  3. สิ่งที่ประชาชนอยากฝากถึงรัฐบาลเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ คือ อันดับ 1 ควรเลือกคนที่เหมาะสมกับตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถ  67.47% อันดับ 2 ทุกคนที่เข้ามาควรตั้งใจทำงาน ซื่อสัตย์ สุจรติ  66.87% อันดับ 3 ทุกคนทุกฝ่ายควรช่วยกันท างาน แก้ปัญหา ทา เพื่อสว่นรวม 63.76% อันดับ 4 ควรทำงานอย่างต่อเนื่อง มผีลงานที่เป็นรูปธรรม 58.30% อันดับ 5 เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการทำงาน 55.50%

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ธิดารัตน์ พูลศิริ


HASTAG : ดุสิตโพล  ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ติดตามข่าวอื่นๆ