“กรมท้องถิ่น สานพลังประชารัฐช่วยเกษตรกร” ครั้งที่ 2 ยอดรวมแล้ว กว่า 32 ตัน

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดโครงการ "กรมท้องถิ่น สานพลังประชารัฐช่วยเกษตรกร" เพื่อช่วยเหลือกลุ่มพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ เป็นครั้งที่ 2 โดยกรมฯ รับซื้อสับปะรด จำนวนกว่า 10 ตัน (10,000 กิโลกรัม) เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับความเดือดร้อน ให้สามารถมีเงินทุนหมุนเวียนในการเพาะปลูกและมีรายได้เลี้ยงชีพต่อไปได้ โดยนำมาแจกให้กับข้าราชการ พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน...ฟรี ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

                                    

            จากปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำของพี่น้องเกษตรกร นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงมีนโยบายในการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กลุ่มเกษตรกร โดยสานต่อโครงการของพระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง อ.เมือง จังหวัดเชียงราย จัดโครงการ “กรมท้องถิ่น สานพลังประชารัฐช่วยเกษตรกร” โดยเริ่มให้การช่วยเหลือเป็นครั้งแรก เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และลำปาง โดยรับซื้อสับปะรดจำนวนกว่า 22 ตัน (22,000 กิโลกรัม) และในวันนี้ (13 กรกฎาคม 2560) โครงการ “กรมท้องถิ่น สานพลังประชารัฐช่วยเกษตรกร” เป็นการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2 โดยรับซื้อสับปะรด จำนวนกว่า 10 ตัน (10,000 กิโลกรัม) มียอดรวมจากการช่วยเหลือ 2 ครั้ง กว่า 32 ตัน มาแจกให้กับข้าราชการ พนักงาน พี่น้องประชาชน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน ให้สามารถมีเงินทุนหมุนเวียนในการเพาะปลูก และมีรายได้เลี้ยงชีพต่อไป 

           อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นโอกาสที่กรมฯ ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร โดยหวังว่าจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มพี่น้องเกษตรกร ให้มีกำลังใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป ซึ่งทางกรมฯ ยังได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เปรียบเสมือนหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนมากที่สุด ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ร่วมมือกันในรูปแบบพลังประชารัฐ เข้าไปพบปะ พูดคุย สอบถามถึงปัญหา และความต้องการของพี่น้องเกษตรกร เพื่อช่วยกันส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหาให้กลุ่มเกษตรกร สามารถดำรงชีพอยู่ได้บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                   

                                   

                                    


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ภคนันท์ มุมาน


HASTAG : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

ติดตามข่าวอื่นๆ