คนดี ซื่อสัตย์ ยุติธรรม!!! ดุสิตโพล เผยผลสำรวจ ใคร? ที่ประชาชนคิดว่าน่าจะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์-เพื่อไทย

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ  สถานการณ์ทางการเมืองไทยในปัจจุบันมีหลายประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความ
คืบหน้าการเลือกตั้ง การออกกฎหมายลูก การเคลื่อนไหวของนักการเมือง และอีกประเด็นที่ประชาชนติดตามและ
ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก คือ เรื่องหัวหน้าพรรคการเมือง เนื่องจากเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการนำพรรค

รวมถึง การจะเป็นตัวเต็งในการเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปอีกด้วย เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อหัวหน้า
พรรคการเมืองไทย “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ
จ านวนทั้งสิ้น 1,317 คน ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2560 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนให้ความส าคัญต่อ “หัวหน้าพรรคการเมืองไทย” มากน้อยเพียงใด?
อันดับ 1 มาก 33.71%
เพราะ มีผลต่อความนิยมของพรรค มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรี เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศ ฯลฯ

อันดับ 2 ค่อนข้างมาก 29.38%
เพราะ เป็นผู้ก าหนดทิศทางและนโยบายของพรรค เป็นก าลังส าคัญในการหาเสียง อยากรู้ว่าใครจะเป็นหัวหน้าพรรคฯลฯ
อันดับ 3 ค่อนข้างน้อย 20.88%
เพราะ ส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มเดิม พวกพ้องเดียวกัน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นนายทุนของพรรค ฯลฯ
อันดับ 4 น้อย 16.03%
เพราะ เป็นใครก็ได้ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ พิจารณาที่คุณสมบัติและผลงานมากกว่า ฯลฯ 

 


2. คุณสมบัติหัวหน้าพรรคการเมืองไทยที่ดีควรเป็นอย่างไร?
อันดับ 1 เป็นคนดี ซื่อสัตย์ ยุติธรรม 83.45%
อันดับ 2 ไม่เห็นแก่พวกพ้อง ท าเพื่อประเทศชาติและประชาชน 81.55%
อันดับ 3 เก่ง ท างานเร็ว มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ 77.52%
อันดับ 4 มีภาวะผู้น าที่ดี เป็นที่ยอมรับ น่าเชื่อถือ 72.29%
อันดับ 5 เป็นคนรุ่นใหม่ ทันสมัย ประวัติดี ภาพลักษณ์ดี 61.58

3. ใคร? ที่ประชาชนคิดว่าน่าจะเป็น “หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์” / “หัวหน้าพรรคเพื่อไทย”
 สวนดุสิตโพล ที่ “หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์” ภาพรวม ที่ “หัวหน้าพรรคเพื่อไทย” ภาพรวม
1 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 77.90% 1 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 73.96%
2 ชวน หลีกภัย 66.59% 2 สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 71.98%
3 สุเทพ เทือกสุบรรณ 63.33% 3 จาตุรนต์ ฉายแสง 47.22%

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สินีนุช บรรเจิดธนากุล


HASTAG : ดุสิตโพล  ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  ประชาชน  รัฐบาล 

ติดตามข่าวอื่นๆ