ศรีสะเกษ!!!หญิงเก่งเมืองดอกลำดวนนำคณะครูนักเรียน ร.ร.อนุบาลวัดพระโตทำบุญวันเข้าพรรษา!!เชิญชวนคนไทยลดละเลิกอบายมุขถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงร.๙

เมื่อที่ 10 ก.ค. 2560  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดมหาพุทธาราม หรือวัดพระโต อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ       ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต เปิดเผยว่า   ตนได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ของวัด              มหาพุทธาราม ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2560  โดยมี รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดพระโต 3 คนคือ นางจินตรา ศรีเมือง  น.ส.พรสวรรค์  ปราบภัย และ นายไสว   วรรณทวี ตลอดจนครูและนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มาร่วมพิธีโดยมีกิจกรรมประกอบด้วย  การจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตร  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  สมาทานศีล  ฟังพระธรรมเทศนา จากนั้นได้ถวายเทียนพรรษา และถวาย

สังฆทานร่วมกัน

ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต กล่าวว่า การนำครูและนักเรียนทำกิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จารีตประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล  ให้ทุกคนรู้จักเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะและวันสำคัญต่าง ๆทางพระพุทธศาสนาเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  และให้ทุกคนบำเพ็ญตนเป็นพุทธมามกะ เข้าวัด ทำบุญ ปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพุทธบูชา บำเพ็ญความดี ตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันถวายเทียนพรรษาและตลอดไป   


ดร.กัลยาณี  กล่าวต่อไปว่า  จากนั้นตนได้นำนักเรียนเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ์เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา  ซึ่งเป็นวันสำคัญวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา เป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมจักร ประกาศสัจธรรมอันเป็นองค์แห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณ  และเป็นวันที่พระอริยะสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลก  เป็นวันแรกที่บังเกิดสังฆรัตนะ สมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือพระพุทธรัตนะ   พระธรรมรัตนะ พระสงฆ์รัตนะ ดังนั้น  ในช่วงวันเข้าพรรษาปีนี้และตลอดไป ตนจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวศรีสะเกษและชาวไทยทั่วประเทศร่วมกันเข้าวัดปฏิบัติธรรม ลด ละ เลิก อบายมุขทุกชนิดเพื่อร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9 พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย

 

ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ศรีสะเกษ


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายศิริเกษ หมายสุข


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ