ประวัติและความสำคัญของการเวียนเทียน ทำไมต้องเวียนเทียนแล้วจะกระทำกันในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันไหนบ้าง? #แชร์ต่อบอกบุญ

การเวียนเทียน คือการเดินเวียนรอบปูชนียสถานสำคัญ เช่น อุโบสถ วิหาร หรือพระพุทธรูป เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญต่างๆ โดยใช้เทียนธูปและดอกไม้เป็นเครื่องสักการะบูชา ถือไว้ในมือแล้วเดินเวียน 3 รอบ ขณะที่เดินรอบนั้นพึงตั้งจิตให้สงบ พร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ ด้วยการสวดบท"อิติปิโส" ระลึกถึงพระธรรมคุณ ด้วยการสวดสวากขาโต และระลึกถึงพระสังฆคุณ ด้วยการสวดสุปะฏิปันโน จนกว่าจะเวียนจบ 3 รอบ

ประวัติ

พิธีการเวียนรอบปูชนียวัตถุหรือปูชนียสถานเพื่อเป็นการแสดงความเคารพนั้น ไทยได้รับคตินี้มาจากอินเดียพร้อมกับพระพุทธศาสนา โดยปรากฏหลักฐานการแสดงความเคารพโดยการเวียนเทียนในพระไตรปิฎก ซึ่งใช้คำว่าเวียนประทักษิณาวัตร คือเวียนขวา 3 รอบ เป็นเครื่องหมายถึงการแสดงออกซึ่งการเคารพบูชาต่อสิ่งนั้น ๆ อย่างสูงสุด

ไทยได้รับคตินิยมนี้มาและปรับประยุกต์ให้เข้ากับพื้นฐานทางวัฒนธรรมของไทยโดยนำมาใช้เป็นการแสดงความบูชาต่อพระรัตนตรัยมาตั้งแต่โบราณ มีหลักฐานปรากฏเป็น "ฐานประทักษิณ" สำหรับการกระทำพิธีเวียนเทียน ในโบราณสถานทางศาสนา มาตั้งแต่สมัยทวารวดี รวมทั้งปรากฏข้อความในพงศาวดารว่ามีการกระทำพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนาสืบมาจนถึงปัจจุบัน

การจัดพิธีเวียนเทียนในปัจจุบัน

"การเวียนเทียน" ในปัจจุบันจะกระทำกันในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันอัฏฐมีบูชา


 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- 6 มิถุนายน 2561 วันพระสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา "วันอัฏฐมีบูชา"วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า..ชาวพุทธร่วมทำบุญสร้างกุศล
- อย่าทำเด็ดขาด!! กรรม ๕ อย่าง ที่บาปหนักที่สุดในพระพุทธศาสนา ผู้นับถือพระพุทธศาสนาต้องรู้ไว้!

 

ข้อมูลจาก : http://th.wikipedia.org/wiki/การเวียนเทียน /  guru.sanook.com


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อุทัย เลิกสันเทียะ


HASTAG : การเวียนเทียน  วันสำคัญ  เวียนเทียน  ทำบุญ  พระพุทธศาสนา  ศาสนาพุทธ 

ติดตามข่าวอื่นๆ