เริ่มใช้แล้ว !!! ประกันสังคมเตรียมคืนเงินให้กับผู้ที่จ่ายเกิน !!! รีบเช็คเลย !!! ว่าคุณมีสิทธิจะได้เงินคืนหรือไม่ ???

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบสํานักงานประกันสังคม  ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นําส่งไว้เกินจํานวนที่ต้องชําระคืน พ.ศ. 2560 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบในการยื่นคําขอรับเงินสมทบที่นายจ้าง และผู้ประกันตนนําส่งไว้เกินจํานวนที่ต้องชําระคืน เพื่อให้การปฏิบัติงานในการคืนเงินสมทบเป็นไปด้วยความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ใจความสำคัญดังนี้

สํานักงานประกันสังคม จะตรวจสอบว่านายจ้างหรือผู้ประกันตนมีการนําส่งเงินสมทบเกินจํานวนหรือไม่ และมีหนังสือแจ้งเพื่อให้ยื่นคำร้องขอรับเงินคืน โดยการคืนเงินสมทบนั้นจะส่งให้ผ่านธนาคารที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด

          ทั้งนี้ให้นายจ้างหรือผู้ประกันตนที่นําส่งเงินสมทบให้แก่สํานักงานประกันสังคมเกินจํานวน ยื่นคําร้องขอรับเงินคืนเป็นหนังสือต่อสํานักงานประกันสังคมแห่งใดแห่งหนึ่งที่สะดวกในการติดต่อ โดยมีรายการสําคัญและหลักฐานประกอบดังต่อไปนี้


กรณีนายจ้างเป็นผู้ยื่นคําร้อง 

          1. ชื่อ ที่อยู่และเลขที่บัญชีทะเบียนนายจ้าง 
          2. เหตุผลในการขอรับเงินคืน และหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) 
          3.กรณีมีกิจการหลายสาขา ให้ระบุสาขาที่ขอรับเงินคืน 
          4. ลายมือชื่อผู้ยื่นคําร้อง 
          5. วันที่ยื่นคําร้อง 

          กรณีผู้ประกันตนเป็นผู้ยื่นคําร้อง 

          1. ชื่อ ที่อยู่และเลขประจําตัวประชาชน (กรณีคนต่างด้าว ให้ใช้เลขบัตรประกันสังคม) 
          2. ลายมือชื่อผู้ยื่นคําร้อง 
          3. วันที่ยื่นคําร้อง 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
บุญชัย ธนะไพรินทร์


HASTAG : เงิน 

ติดตามข่าวอื่นๆ