ชื่นชมพระบารมีพ่อหลวง!! สุดยอดพระมหากษัตริย์ "พระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวง" ในแผ่นดินภูฏาณ ต้นแบบและกำลังใจแห่งสมเด็จพระราชาจิกมี !!

              พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก ทรงทำเพื่อประเทศชาติมากที่สุดในโลก จึงมีพระมหากษัตริย์ทั่วโลกมากมายที่เคารพ ยกย่องพระองค์ท่าน และน้อมนำพระองค์ท่านมาเป็นแบบอย่างในการปกครองประเทศให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ดั่งเช่น ประเทศภูฏาน โดยสมเด็จพระราชาจิกมี ได้น้อมนำ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงของเรามาเป็นแบบอย่าง รวมถึงพระมหากษัตริย์ทั่วโลกต่างชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่าน ว่า เป็นพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลก

          

 

 

          สายสัมพันธ์แห่งประเทศภูฏานและประเทศไทย  มกุฎราชกุมารจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก  ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมาประเทศไทยหลายครั้ง  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ของเรา ได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้โครงการหลวงใช้เป็นทุนรอนในการช่วยเหลือพัฒนาภูฎานมาแล้วหลายปี ขณะที่เจ้าชายจิกมี ก็ทรงได้ยิน ได้ฟัง และเฝ้าติดตามพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ของประเทศไทยมาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ด้วยความชื่นชมและยกย่อง

 

         และนอกจากนี้แล้วเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุกที่ ๕ แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ในห้องทรงงานของสมเด็จพระราชาจิกมี นอกจากมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระราชบิดาแล้ว ยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงอีกด้วย ทรงให้เหตุผลว่า เมื่อใดที่ทรงงานหนัก รู้สึกเหน็ดเหนื่อยพระทัย ก็จะยลพระพักตร์ของในหลวง ที่ทรงงานหนักมาตลอด เพียงเพื่อมุ่งหวังให้พสกนิกรมีความอยู่ดีกินดี และสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเองก็นำมาเป็นแบบอย่างและกำลังใจ

 

          "..ตั้งแต่ข้าพเจ้ายังเยาว์วัย ข้าพเจ้าได้ยินได้ฟัง และอ่านเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอด ได้รับรู้ในพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้ารัก เคารพ และชื่นชมพระองค์ท่านเป็นอย่างมาก ทรงเป็นสุดยอดพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นบุคคลสำคัญสำหรับข้าพเจ้า พระองค์ทรงงานหนัก พระทัยดี พยายามมุ่งมั่นทำเพื่อประเทศชาติ

        ข้าพเจ้าอยากให้เยาวชนไทยและคนไทยยึดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติตน ระลึกเอาไว้ในใจเสมอว่า ตัวเรามีโอกาสมากกว่าคนอื่น มีประชาชนไม่มากนักที่ได้มีโอกาสดีเท่ากับคนไทย.."

         คำพูดที่กลั่นมาจากพระทัยและความศรัทธาอย่างสุดซึ้งของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุกที่ ๕ แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ที่มีต่อล้นเกล้าฯ ของเรา ทรงเป็นแบบอย่างให้กษัตริย์ด้วยกัน ในเรื่องของการทรงงานหนัก 

   

     


          เมื่อครั้งพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เอกอัครราชทูตไทยประจำภูฏาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยรวม ๖ คน เข้าเฝ้าฯ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคมที่ผ่านมา ณ พระราชวังที่กรุงทิมพู
          สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีตรัสว่า ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของไทยทรงเป็นต้นแบบที่พระองค์จดจำในการดูแลพสกนิกรและการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อประชาชนภูฏาน และยังทรงน้อมนำแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาเป็นต้นแบบในการปกครองประชาชนอีกด้วย พร้อมตรัสอีกว่า ทั้งสองราชวงศ์ไทยและราชวงศ์ภูฏานมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก เสด็จพ่อของพระองค์ ซึ่งเสด็จพ่อของพระองค์ก็มีในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นแบบอย่างด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งภูฏานได้นำมาเป็นแบบอย่างในการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม

 

 

ที่มาจาก : เพจ ตามรอยพ่อ
 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ


HASTAG : ต้นแบบ  จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก  ภูฏาน  ในหลวง 

ติดตามข่าวอื่นๆ