ปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ไขด่วน!! Unicef เผยเด็กไทยเกือบ 7 แสนคน ไม่ได้เรียนมัธยมศึกษา ความยากจนคือปัญหาหลักขัดขวางการศึกษา

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) กำหนดว่าภายใน 2573 เด็กทุกคนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประเทศไทยจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้ หากความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งรวมถึงความเหลื่อมล้ำอันเกิดจากฐานะครอบครัวและถิ่นที่อยู่อาศัย ยังไม่ได้รับการแก้ไขด้วยกลยุทธ์และทรัพยากรที่เหมาะสม

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจเกี่ยวกับความยากจนที่มีผลต่อการเข้าถึงการศึกษาของเด็กในประเทศไทย พบว่า ความยากจนเป็นหนึ่งในปัญหาหลักที่ทำให้เด็กในประเทศไทยไม่ สามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ ในภาพรวมประเทศไทยมีเด็ก 9 ใน 10 คนของเด็กวัยประถมศึกษา (อายุ 6-11 ปี) กำลังเรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา แต่เมื่อมาพิจารณาดูอัตราการเข้าเรียนตามเกณฑ์อายุ พบว่าฐานะครอบครัวส่งผลต่อการเข้าเรียนของเด็กอย่างชัดเจน เพราะมีเพียง 66.9% ของเด็กวัย 6 ปีจากครัวเรือนที่ยากจนมากที่ กำลังเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อเทียบกับครัวเรือนที่ร่ำรวยมาก ซึ่งมีถึง 80.3% อีกทั้ง 1 ใน 5 คนของเด็กในครัวเรือนที่ยากจนและยากจนที่สุดไม่ได้เรียนในระดับมัธยมศึกษา ขณะที่ในครัวเรือนที่ร่ำรวยที่ สุดมีไม่ถึง 1 ใน 20 คนที่ไม่ได้เรียนในระดับมัธยมศึกษา

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) กำหนดว่าภายใน 2573 เด็กทุกคนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประเทศไทยจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้ หากความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งรวมถึงความเหลื่อมล้ำอันเกิดจากฐานะครอบครัวและถิ่นที่อยู่อาศัย ยังไม่ได้รับการแก้ไขด้วยกลยุทธ์และทรัพยากรที่เหมาะสม ยูนิเซฟยังเผยอีกว่า ควรมีการเพิ่มการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาให้แก่ โรงเรียนที่ห่างไกลและขาดแคลนและปรับปรุง โครงการช่วยเหลือทางสังคมโดยเน้นไปที่เด็กขาดโอกาสมากที่สุด เพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม กลายเป็นปัจจัยที่ทำให้พวกเด็กๆ ไม่ได้รับการศึกษา รวมทั้ง ปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรให้ แก่โรงเรียนและนักเรียนที่ ขาดโอกาสโดยเน้นทรัพยากรที่ทำให้เกิดความเท่าเทียมกันมากขึ้น เช่น ทุนการศึกษาของ

 


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
สถาพร เกื้อสกุล


HASTAG : เรียนหนังสือ  ยูนิเซฟ  เด็กไทย  เด็ก 

ติดตามข่าวอื่นๆ