ประชาธิปไตยยังไม่พัฒนา !!! เปิดผลดุสิตโพล "85 ปี ประชาธิปไตยไทย" ปชช.ชี้....ปัญหาใหญ่คือความขัดแย้งทางการเมือง (รายละเอียด)

วันที่ 25 มิ.ย. 2560 สวนดุสิตโพล ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อ 85 ปี ประชาธิปไตยไทย
 

เนื่องจากวันที่ 24 มิถุนายน 2475 เป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตย จึงนับได้ว่าทุกวันที่24 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองไทย โดยในปีนี้เป็นปีที่ประเทศไทยมีประชาธิปไตยครบรอบ 85 ปีเพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนในการมีส่วนร่วมในเรื่องประชาธิปไตยไทย สวนดุสิตโพลจึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,221 คน ระหว่างวันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดว่า “ประชาธิปไตยไทย” มีการพัฒนาหรือก้าวหน้าเพียงใด

อันดับ 1 ยังไม่ค่อยพัฒนา 47.17%
เพราะ เป็นเรื่องที่จับต้องได้ยาก ประชาชนไม่ค่อยได้มีส่วนร่วม สังคมยังมีความแตกต่างทางฐานะและการศึกษา
ประชาชนสนใจเรื่องปากท้องและชีวิตความเป็นอยู่มากกว่า ฯลฯ
อันดับ 2 เหมือนเดิม 38.08%
เพราะ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังคงมีแต่ความขัดแย้งทางการเมือง เป็นปัญหาส าคัญที่ยังแก้ไม่ได้ มีเรื่อง
อ านาจ ผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง อ านาจผูกขาดอยู่ที่รัฐบาล ฯลฯ
อันดับ 3 พัฒนาดีขึ้น 14.75%
เพราะ มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประชาชนให้ความสนใจ อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองในทางที่ดีขึ้น
สามารถแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้น ฯลฯ 

2. “ปัญหา อุปสรรค” ในการพัฒนาประชาธิปไตยไทย คือ
อันดับ 1 ความขัดแย้งทางการเมือง ความเห็นที่แตกต่างกัน 74.86%
อันดับ 2 สภาพเศรษฐกิจไม่ดี ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ล าบาก 70.84%
อันดับ 3 ความเหลื่อมล้ำทางสังคม 62.16%
อันดับ 4 การทุจริตคอรัปชั่นฝังรากลึกในสังคมไทย 53.64%
อันดับ 5 รัฐใช้อ านาจผูกขาดการบริหารประเทศ 50.37%


3. ประชาชนอยากเห็นประชาธิปไตยไทย พัฒนาในเรื่องใดมากที่สุด
อันดับ 1 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น 82.06%
อันดับ 2 ทุกคนเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน มีความเสมอภาค 72.89%
อันดับ 3 นักการเมืองเคารพประชาธิปไตย เป็นแบบอย่างที่ดี 69.86%
อันดับ 4 มีการเลือกตั้งที่โปร่งใส ยุติธรรม 66.83%
อันดับ 5 รัฐธรรมนูญไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย 54.55%

4. ทำอย่างไร? ประชาธิปไตยไทย จึงจะพัฒนาไปได้ดีที่สุด
อันดับ 1 สังคมมีความรักและสามัคคีกัน ไม่สร้างความแตกแยก 75.18%
อันดับ 2 รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 70.02%
อันดับ 3 ครอบครัวปลูกฝังจิตส านึกที่ดีให้กับลูกหลาน 63.06%
อันดับ 4 มีรัฐธรรมนูญที่ดี กฎหมายเข้มแข็ง 59.30%
อันดับ 5 สอดแทรกหลักประชาธิปไตยในบทเรียนและในสถานศึกษา 57.82%

 

อ้างอิงข้อมูล สวนดุสิตโพล

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สินีนุช บรรเจิดธนากุล


HASTAG : สวนดุสิตโพล  ประชาธิปไตย 

ติดตามข่าวอื่นๆ