กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”

          พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำ โดยทรงมีพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2539 “ หลักสำคัญว่า ต้องมีน้ำ น้ำบริโภคและน้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก  เพราะชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำ คนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้า คนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้” ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้สนองงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ โดยทรงตั้งพระราชปณิธานว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า”

          นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัยที่เกิดขึ้น จึงจัดทำโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” ซึ่งมีการดำเนินการมาตลอดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 เป็นต้นมา

          อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งต้นน้ำลำธารของประเทศให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำร่วมกันฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั้งยังเป็นการเน้นย้ำบทบาทหน้าที่ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกระทรวงมหาดไทย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ตลอดจนการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ นอกจากการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศแล้ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะผลักดันและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการก่อสร้างภาชนะกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ (Water Bank) ให้ครอบคลุมหมู่บ้านที่ไม่มีประปาหมู่บ้าน และก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ บ่อบาดาล สระน้ำสาธารณะ หรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่แห้งแล้ง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ 

ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560

                               

 

         


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ชลธิชา ทิพยสุข


HASTAG : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

ติดตามข่าวอื่นๆ