นักการเมืองไม่ควรมีโอกาสอีก !?!? มาแล้ว"ดุสิตโพล" เผยเสียงประชาชน ตอบคำถาม4ข้อ นายก (รายละเอียด)

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณีการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 ข้อของ พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งเริ่มวันแรกคือวันที่ 12 มิ.ย.60 ที่ผ่านมา โดยประชาชนสามารถเดินทางไปได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมของทุกจังหวัดและศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,206 คน ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2560 สรุปผลได้ ดังนี้

ประชาชนจะเดินทางไปตอบคำถามนายกรัฐมนตรี ที่ว่าการเขตหรือที่อำเภอหรือที่จังหวัด หรือไม่?ร้อยละ 84.08 ไม่ไป เพราะ ไม่ว่าง ต้องทำงาน ติดภารกิจ ไม่สะดวกในการเดินทาง ฯลฯร้อยละ 15.92 ไป เพราะ ต้องการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ฯลฯ

จงตอบคำถามนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ ดังต่อไปนี้

(คำถามที่ 1) ประชาชนคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ร้อยละ 54.73 ไม่ได้ร้อยละ 45.27 ได้(คำถามที่ 2) หากไม่ได้จะทำอย่างไร? 
ร้อยละ 64.68 ให้เป็นไปตามกลไกทางการเมือง หรือรอจนกว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ร้อยละ 62.69 ให้ยึดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และมีระบบการตรวจสอบที่รัดกุมร้อยละ 37.20 อดทนและทำใจยอมรับเสียงส่วนใหญ่ที่ประชาชนเลือกเข้ามาร้อยละ 33.36 เป็นเรื่องของอนาคต แต่ต้องมีหลักเกณฑ์การเลือกตั้งที่ดีร้อยละ 31.74 ควรสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน และให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน
(คำถามที่ 3) การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวไม่คำนึงถึง เรื่องอนาคตของประเทศและเรื่องอื่นๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์ และการปฏิรูปหรือไม่นั้น ถูกต้องหรือไม่
ร้อยละ 55.97 ถูกต้องร้อยละ 44.03 ไม่ถูกต้อง(คำถามที่ 4) ประชาชนคิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีกแล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีอะไร               ร้อยละ 74.10 ไม่ควรมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกร้อยละ 41.53 ไม่ควรมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีก แต่หากเข้ามาได้อีกควรใช้กฎหมาย หรือกระบวนการยุติธรรมดำเนินการร้อยละ 27.34 ควรให้โอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีก อาจมีการปรับปรุงตัว หรือพิจารณาจากผลงานร้อยละ 26.12 ไม่ควรมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีก แต่หากเข้ามาได้อีกควรให้ประชาชน องค์กรอิสระ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการร้อยละ 23.28 ไม่ควรมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีก แต่หากเข้ามาได้อีกควรให้รัฐบาลหรือผู้มีอำนาจ ในขณะนั้นแก้ปัญหา หรือดำเนินการ


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สินีนุช บรรเจิดธนากุล


HASTAG : ดุสิตโพล  สวนดุสิต  ประชาชน  ประยุทธ์ จันทร์โอชา  เลือกตั้ง 

ติดตามข่าวอื่นๆ