เทศบาลตัวอย่าง ต้องรีบแชร์!! “เทศบาลเขาพระงาม” คว้ารางวัล “นวัตกรรมและความเป็นเลิศในการให้บริการด้านสุขภาพ” จากสหประชาชาติ

องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ได้มีหนังสือลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ถึงนายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งให้ทราบว่าเทศบาลตำบลเขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี ได้รับรางวัลที่ 2 สาขานวัตกรรมและความเป็นเลิศในการให้บริการด้านสุขภาพของภูมิภาคเอเชีย และเอเชียแปซิฟิก ผลงานเรื่อง “โครงการบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี (Excellent Happy Home Ward)

โดยทางสหประชาชาติได้เชิญปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ไปรับมอบรางวัลดังกล่าวในนามของประเทศไทย ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ทั้งนี้ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในระหว่างวันที่ 20-26 มิถุนายน 2560 เพื่อเป็นหัวหน้าคณะในการไปรับมอบรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจำปี ค.ศ. 2017 โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม และผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร.ร่วมเดินทางไปรับมอบรางวัลดังกล่าวด้วย


รัฐบาลและสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีนโยบายส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้าประกวดรางวัลการบริหารจัดการที่ดี โดยพบว่า มี อปท.ส่งผลงานการให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจำปี ค.ศ. 2017 ประกอบด้วย เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลเกาะคา จังหวัดลำปาง เทศบาลตำบลลวงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เทศบาลตำบลป่าเซ่า จังหวัดอุตรดิตถ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม จังหวัดเชียงราย ซึ่ง อปท.ทั้ง 8 แห่งได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบ Long List (รอบที่ 2) โดย สปน.ได้ออกหนังสือรับรองผลงานให้แก่ อปท.ดังกล่าวเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 และต่อมาเทศบาลตำบลเขาพระงามได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบ Shot List (รอบสุดท้าย) ของรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจำปี ค.ศ. 2017

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สถาพร เกื้อสกุล


HASTAG : เทศบาลเขาพระงาม  จ.ลพบุรี  สหประชาชาติ 

ติดตามข่าวอื่นๆ