ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา!! สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานครบ 5 ปี โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ที่ จ.ปทุมธานี (ชมคลิป)!!

          เมื่อวานนี้ (2 มิ.ย.2560) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทรงเปิดงานครบ 5 ปีโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทยซึ่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท.) และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 ถึง 3 มิถุนายน 2560 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของไทย และเป็นการวางรากฐานระยะยาวเพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ โดยตลอดการดำเนินงาน 5 ปี มีสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 21 แห่ง มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาโดยคณาจารย์และนักวิจัยไทยจำนวน 63 กิจกรรม และมีเด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 30,000 คน

          โอกาสนี้ ทรงฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Learning in an Extracurricular Learning Center" (มหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในห้องทดลองมหาวิทยาลัย) โดยศาสตราจารย์ รูดอล์ฟ เฮอร์แบส (Rudolf Herbers) จากทอยโทแล็บ มหาวิทยาลัยบีเลเฟลด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรของโครงการมหาวิทยาลัยเด็กในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยเพิ่มการบรรยายพิเศษและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ตลอดทั้งปีควบคู่ไปกับการเรียนในห้อง โดยนำปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันมาเป็นโจทย์ทำการทดลอง รวมถึงการอบรมขั้นสูงให้กับครูด้วย ซึ่งทำให้เด็กที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการนี้ มีวุฒิภาวะมากขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์เฉพาะบุคคล

         จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการ "5 ปีมหาวิทยาลัยเด็ก ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่เยาวชน" และกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ในสาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ รวมจำนวน 20 ฐาน จากสถาบันการศึกษาเครือข่าย อาทิ ฐานกิจกรรม สาขาฟิสิกส์ เรื่อง "วัสดุเอย...ทำไมถึงร้อง" ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการทดลองการถ่ายเทความร้อนหรือค่าความนำความร้อนที่แตกต่างกัน ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกการสังเกตและเรียนรู้พฤติกรรมของวัสดุหลากหลายชนิด เมื่อนำไปวางบนน้ำแข็งแห้งจะเกิดการสั่นสะเทือนจนเกิดเสียงร้อง ฐานกิจกรรม สาขาเคมี "สนุกสร้างสรรค์มหัศจรรย์พอลิเมอร์ ตอนโฟมพอลิยูรีเทน" โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงสารเคมีหลักที่ใช้ในการเตรียมโฟมพอลิยูรีเทนแบบยืดหยุ่น กลไกการเกิดโฟมของพอลิยูรีเทน เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะของโฟม ซึ่งใช้ในการผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ และใช้เป็นตัวดูดซับน้ำมันที่รั่วไหลในทะเล


        นอกจากนี้ ในงานฯ ยังมีกิจกรรมการอบรมฝึกปฏิบัติการ ให้แก่อาจารย์ของสถาบันการศึกษาเครือข่าย โดยทีมวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยบีเลเฟลด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ อาทิ เรื่องข้าว และสิ่งแวดล้อม

        โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ลงมือทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่สนุกและท้าทาย เสมือนนักเรียนแต่ละคนได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยจริง โดยมีอาจารย์ นักวิจัย และพี่เลี้ยงนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นผู้ดูแลให้คำแนะนำในการทำกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นแห่งแรก ก่อนขยายไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นในปี 2554 ตามพระราชบัญชาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการนี้ ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน เนื่องจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สามารถช่วยพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และมวลมนุษย์ทั่วโลก โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากภาคเอกชน คือโครงการ Chevon Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ทำให้การขยายเครือข่ายสู่สังคมและสาธารณะทำได้กว้างขึ้น

 

 

ที่มาจาก : กรมประชาสัมพันธ์

              เพจ เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ  : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn

             


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ


HASTAG : เสด็จพระราชดำเนิน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ปทุมธานี 

ติดตามข่าวอื่นๆ