สำเหนียกกันบ้างไหม?!?“ปชช.”อยากให้ “นักการเมือง”ร่วมมือรัฐสร้างความปรองดอง ทำบ้านเมืองสงบก่อนเลือกตั้ง???

จากกรณีสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 ถึงกระแสข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ที่ล่าสุดมีการระบุอาจจะเกิดขึ้นช้าสุดไม่เกินปลายปี 2561 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ณ วันนี้ ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง จาก 1,152 คน ระหว่างวันที่ 1 - 5 พ.ค. 2560

1. ณ วันนี้ (ก่อนเลือกตั้ง) ประชาชนอยากให้นักการเมืองทำอะไรบ้าง

- 71.61% ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ เสริมสร้างความปรองดอง เพราะทำให้บรรยากาศทางการเมืองดีขึ้น บ้านเมืองสงบ ใช้ประสบการณ์ทางการเมืองมาช่วยพัฒนาประเทศและส่วนรวม ฯลฯ

- 68.75% สนับสนุนให้การเลือกตั้งมีความโปร่งใส ยุติธรรม เพราะ ประชาชนจะได้เชื่อมั่นและอยากไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้น อยากเห็นบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย ฯลฯ

- 66.15% ลงพื้นที่ พบปะ พูดคุยกับชาวบ้าน สอบถามสารทุกข์สุขดิบ เพราะอยากให้นักการเมืองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชน รับฟังเรื่องราว ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆด้วยตนเองเพื่อเป็นแนวทาง นโยบายในการหาเสียง ฯลฯ

 

2. ณ วันนี้ (ก่อนเลือกตั้ง) ประชาชนอยากให้พรรคการเมืองทำอะไรบ้าง

- 77.86% ติดตามข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเลือกตั้งของรัฐบาล เพราะจะได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันเลือกตั้ง ทุกพรรคการเมืองจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของการเลือกตั้งให้มากยิ่งขึ้น ฯลฯ

- 74.74% สรรหาสมาชิกพรรคและกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง เพราะจะได้มีเวลาในการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถมาเป็นสมาชิก ควรเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน ฯลฯ

- 69.79% กำหนดนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง เพราะเป็นเรื่องสำคัญที่ประชาชนจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จะได้เห็นท่าทีและแนวโน้มการทำงานของแต่ละพรรคการเมืองว่ามีทิศทางอย่างไร ฯลฯ


3. ณ วันนี้ (ก่อนเลือกตั้ง) ตัวประชาชนเองสามารถทำอะไรได้บ้าง

- 70.31% ทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุด เคารพกฎหมาย ไม่สร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมือง เพราะที่ผ่านมาบ้านเมืองมีปัญหามากมาย ทุกคนควรช่วยกันทำให้บ้านเมืองสงบสุข คาดหวังว่าบ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหลังจากการเลือกตั้ง ฯลฯ

- 67.45% ศึกษาและรับฟังข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง เพราะจะได้ไม่ตกข่าว มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจและเปรียบเทียบพรรคการเมือง /นักการเมืองของแต่ละพรรค ฯลฯ

- 53.65% ร่วมรณรงค์ให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง และให้ความร่วมมือกับภาครัฐ เพราะไม่อยากให้มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง อยากให้ทุกคนออกไปใช้สิทธิอย่างเต็มที่ เลือกคนดี คนเก่งเข้ามาทำงาน พัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า ฯลฯ


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ศิริพงษ์ หนูแก้ว


HASTAG : เลือกตั้ง ปี 2561  ดุสิตโพล  ปรองดอง  นักการเมือง 

ติดตามข่าวอื่นๆ