เผยเบื้องหลัง เด้งฟ้าผ่า !! "สีหนาท ประยูรรัตน์" ยักยอก เงินสหกรณ์ฯ"คลองจั่น" ชี้เหตุไม่ใช้ม.44 เชือด ต้องการให้เจ้าตัวไขปมปริศนา

จากกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 120/2560 เรื่องให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี มีรายละเอียดระบุว่า ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้มีคำสั่งที่ 265/2559 ลงวันที่ 28 เม.ย.พ.ศ.2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีปรากฏข่าวการกระทำความผิดเกี่ยวกับการยักยอกและเบียดบังเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ซึ่งกรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตลอดจนการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหาราชการแผ่นดิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งต่อไปนี้

 1.ให้ พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวโดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม
  2.ในระหว่างการปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการตามข้อ 1 ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี เพื่อปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานด้านการปฎิรูปนระบบราชการ ระบบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และราชการอื่นตามที่มอบหมาย โดยให้ได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษและสิทธิประโยชน์อื่นใดไม่ต่ำกว่าที่ได้รับอยู่เดิม เบิกจ่ายจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในความควบคุมกำกับดูแลของนายวิษณุ เครืองามรองนายกรัฐมนตรี  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่งณ วันที่ 3 พ.ค. พ.ศ.2560พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี


แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ยืนยันว่า เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารจริง ซึ่งในส่วนของนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว ซึ่งเป็นไปตามการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ที่ได้ดำเนินการสอบสวนมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว  ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอน  สำหรับสาเหตุที่นายกรัฐมนตรี ไม่ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ในการออกคำสั่งโยกย้าย เพราะเนื่องจากต้องการให้ผู้ถูกกล่าวหาได้มีโอกาสชี้แจงและดำเนินการสอบสวนต่อไป


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สุธา ทางดี


HASTAG : สีหนาท ประยูรรัตน์  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 

ติดตามข่าวอื่นๆ