"นายจรินทร์ จักกะพาก" อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย

นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2560 จำนวน 135 รางวัล โดยมี นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายวันชัย จันทร์พร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น นางสาวอโรชา นันทมนตรี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และนางสาววราพร รัตนเก็จแก้ว ผู้แทนสื่อมวลชน เป็นกรรมการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทยในครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 16.30 น. ณ ห้องโถงใหญ่ อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

 ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เกษวรา นาทวีไพโรจน์


HASTAG : การออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สถ. 

ติดตามข่าวอื่นๆ