สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

ประกาศสำนักพระราชวัง

ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐


              ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชน ของไทย และหอสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์แห่งชาติจีน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และมหาวิทยาลัยแห่งสถาบันวิทยาศาสตร์จีน บันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย ระหว่างสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูงของจีน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติของไทย และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูงของจีน และสถาบันสมาชิกภาคีความร่วมมือจูโนสำหรับทดลองจูโน นอกจากนี้จะทรงเปิดอาคารที่ทำการใหม่ของสถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ รวมทั้งทอดพระ-เนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่าง ๆ


           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี ๖๑๘ เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคารที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๑๕ น. และจะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัดมหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี ๖๖๕ เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๐๐ น.


จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง


อ่านเพิ่มเติม : 

สายใยรักสองแผ่นดิน!! หลายเหตุผลที่คนจีนรัก "ฟ้าหญิงสิรินธร" ... พร้อมโหวตยกย่องพระองค์เป็น "เพื่อนสนิท" และ "มิตรดีที่สุดในโลก"!!


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
จินต์จุฑา เจนสระคู


HASTAG : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประเทศจีน 

ติดตามข่าวอื่นๆ