กศน.ตรัง เปิดห้องสมุดเคลื่อนที่ วันรักการอ่าน ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน

วันที่ 2 เมษายน 2560 ที่ตลาดชินตา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง นางนภา จิโรภาส รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง เป็นประธานเปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมเปิดโครงการ รักการอ่าน ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน 2 เมษายน 2560 ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเจ้าฟ้านักอ่าน รวมทั้งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด  และยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการใฝ่รู้ใฝ่เรียนและรักการอ่านให้กับเด็ก เยาวชน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกทักษะการอ่าน อย่างทั่วถึงและหลากหลาย ซึ่งสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วม กศน.อำเภอเมืองตรัง โดยมีนายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง กศน.ตำบล ในสังกัด กศน.อำเภอเมืองตรัง ประชาชนนักเรียนนักศึกษา จำนวน 200 คนเข้าร่วมโครงการฯ

สำหรับ วันรักการอ่าน เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2552 โดยคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอ่านหนังสือ จึงได้กำหนดให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงมีคุณูปการต่อวงการหนังสือไทย ถือเป็นวันสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปรักและให้ความสำคัญกับการหนังสือ เพราะนอกจากการอ่านหนังสือจะได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยังสามารถสร้างเสริมความรู้ ความคิด จินตนาการ และพัฒนาอาชีพของตนเองได้


สำหรับกิจกรรมภายในงานมีทั้ง ออกบู๊ธหนังสือการอ่าน มีกล่องรับบริจาคหนังสือ และมีการสอนทำป๊อปอัพ หนังสือเล่มเล็ก ส่งเสริมการอ่าน รวมทั้งการทำงานฝีมือต่างๆ ยังเป็นการช่วยปลูกฝังให้ทุกคนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน เป็นการขยายขอบเขตความรู้และจินตนาการจากห้องเรียนให้กับเด็กๆ เกิดจินตนาการที่กว้างไกลยิ่งขึ้น

สุนิภา หนองตรุด ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดตรัง


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
นางสุนิภา หนองตรุด


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ